Blog

Created with Sketch.

The interview that solves the Human 

condition and saves the world    11-09-22

Created with Sketch.


 Interview met Biologist Jeremy Griffith interviewd by Greg Conway

https://www.youtube.com/watch?v=q-TK6_aWqGU

Levensenergie     Nederlandse versie  24-08-22

Created with Sketch.


 Ik werk met energie, levensenergie.

Wat houd dat in.

 

Je levensenergie is afkomstig uit jou levensbron. Jou bron van bestaan. Het is jou puurste zelf, jou ziel. Deze energie stroomt door je heen, het is een energie die liefdevol is, een energie die je heelt, het maakt je blij en geeft je levenslust.

 

Als je moeilijke dingen meemaakt in je leven dan geef je die dingen een plekje. Wat dit eigenlijk betekend is dat je het ergens opslaat. Je slaat het ergens op in je geheugen en de energie die je erbij voelde, de emotie en een misschien naar gevoel die sla je op ergens in je lichaam. Sommige gevoelens stoppen we heel ver weg zodat we die nooit meer hoeven te voelen.

 

Echter als je deze gevoelens ergens weg stopt dan kunnen ze altijd weer aangeraakt worden. Zodra jou levensenergie datgene dat opgeslagen zit in jou lichaam en geheugen aanraakt dan komt het weer naar voren. Het wordt dan zichtbaar.

 

Zo hebben we vele dingen in ons lichaam en geheugen opgeslagen. We doen er alles voor dat de levensenergie er niet mee in aanraking komt want we willen het graag vergeten en doen alsof het niet heeft bestaan. We willen het ontwijken. 

 

Dit zorgt ervoor dat onze levensenergie niet meer vrij door ons lichaam kan stromen. Eigenlijk beperken we onszelf allemaal continu om de pijn maar niet te hoeven voelen. En zo blijven we onszelf steeds maar beperken.

 

Voor mijzelf ben ik al jaren bezig om mijn ziel en daarmee meer levensenergie in mijn lichaam en leven toe te staan. Dit houd in dat pijnlijke dingen worden aangeraakt en dat al die pijnlijke dingen die je liever wilt vergeten naar voren komen om opgelost te worden. Al die dingen die je hebt meegemaakt vertellen je iets over jezelf. Er zit kracht in op de manier hoe jij ermee bent omgegaan. We mogen de kracht en de liefde die in de ervaring zit weer terugkrijgen. Door de ervaring te willen vergeten zetten we ook liefde vast en onze kracht halen we weg bij onszelf.

 

Het is soms moeilijk om je weer bewust te worden van gevoelens die je liever niet wilt voelen. Door er echter bewust van te worden en de gevoelens te voelen en toe te staan voel je ook een erkenning van wie je bent. 

 

Je bent jezelf niet meer aan het ontkennen. Je bent dat deel van jezelf dat pijn had, bijvoorbeeld je innerlijke kind, niet meer aan het negeren. Het krijgt liefde en aandacht van je, de pijn wordt gevoeld en dan kan de pijn die je meedroeg losgelaten worden. 

 

De negatieve energie die er op een bepaalde gebeurtenis gezet was is dan weg. De negatieve energie is neutraal geworden en kan weer gebruikt worden voor iets anders. Er is weer meer energie om van jezelf te houden en trots op jezelf te zijn dat je hierdoor heen bent gegaan. Het maakt je sterker en geeft je meer vertrouwen. Iedere keer weer als er iets aangeraakt wordt dat jij hebt opgeruimd in je lichaam en geheugen.

 

Dit is wat ik al jaren heb gedaan. Mijn hele lichaam opgeschoond en onder ogen gezien wat er aanwezig is. Zo komt er steeds meer ruimte voor jou ziel in je lichaam en in plaats van een kleine vlammetje in jou hart is het een steeds groter vuur/ licht in mij geworden.

Het maakt je veel gevoeliger. Je voelt het meteen als er iets in je lichaam komt dat de stroom van jou levensenergie veranderd.

 

Je hart gaat steeds meer open staan en er is steeds meer liefde en vreugde en blijdschap aanwezig. Je leert om jezelf en anderen te vergeven. Je krijgt steeds meer vertrouwen in jezelf en wie je bent.

 

Doordat jou levensenergie steeds meer en beter gaat stromen stroomt het ook buiten jou. Als ik in contact ben met anderen dan komen ze ook in contact met mijn levensenergie.

Mijn ziel raakt jou ziel aan en nodigt jou ziel uit om naar voren te komen zodat je door jou ziel geheeld kan worden van alle pijnlijke dingen die je hebt meegemaakt in je leven. Het helen gebeurd als jij je bewust wordt van wat er gebeurd.

 

Jou ziel is onvoorwaardelijke liefde en jou ziel mag gezien worden. Je zal veel gevoelens van liefde gaan ervaren. Een onvoorwaardelijke liefde van jou ziel voor jou.

Het is jou mooiste diepste zelf die naar voren komt en verteld dat jij de liefde bent en dat jij onvoorwaardelijk van jezelf houd. 

 

Jij mag onvoorwaardelijke liefde toestaan voor jezelf. Jij mag jou levensenergie weer laten stromen zoals het bedoeld is.

Het is hierbij dus niet de bedoeling om afhankelijk te worden van een ander voor heling. 

Aangezien de heling zit in het bewust worden van wat je hebt vastgehouden en waarom en van wat voor kracht erin verborgen zit voor jou.

 

Hier doorheen gaan maakt je mentaal en fysiek sterker en gezonder, je krijgt meer levensvreugde en hiermee is alles dat zich aandient in de buitenwereld makkelijker te dragen en te accepteren en zal je omgeving ook veranderen aangezien de buitenwereld een weerspiegeling is van je binnen wereld.

 

Weet dat het oke is om te voelen. Durf te voelen. Durf jezelf onder ogen te komen en sta jezelf toe om in je kracht te staan vol levenslust. Sta je emoties toe en omarm wie je bent en wees die onvoorwaardelijke liefde die je bent. Durf jezelf lief te hebben en je medemens. Iedereen is het waard.

Life Energy          English version        24-08-22

Created with Sketch.


 I work with energy, life energy.

What does that mean.

 

Your life energy comes from your life source. Your source of existence. It is your purest self, your soul. This energy flows through you, it is an energy that is loving, an energy that heals you, it makes you happy and gives you zest for life.

 

When you experience difficult, hurtfull things in your life you need to find a place inside you to keep it save so it wont hurt you anymore. What this actually means is that you store it somewhere. You store it somewhere in your memory and the energy that you felt with it, the emotion and perhaps a bad feeling, you store it somewhere in your body. Some feelings we put very far away so we never have to feel them again.

 

However, if you put these feelings away somewhere, they can always be touched again. As soon as your life energy touches that which is stored in your body and memory, it will come forward again. It then becomes visible.

 

So we have many things stored in our body and memory. We do everything we can to prevent the life energy from touching it because we would like to forget it and pretend it did not exist. We want to avoid it. 

 

This prevents our life energy from flowing freely through our bodies. Actually, we all limit ourselves continuously to avoid feeling the pain. And so we continue to limit ourselves.

 

For myself, I have been working for years to allow my soul and therefore more life energy into my body and life. This means that painful things are touched and all those painful things that you would rather forget come forward to be resolved. All those things you have experienced tell you something about yourself. There is power in them in the way you have dealt with them. We may regain the strength and love that is in the experience. By wanting to forget the experience we also lock up love and we take away our strength from ourselves.

 

It is sometimes difficult to become aware again of feelings you would rather not feel. However, by becoming aware of them and feeling the feelings and allowing them to happen, you also feel an acknowledgement of who you are. 

 

You are no longer denying yourself. You are no longer ignoring that part of yourself that was hurting, for example, your inner child. It gets love and attention from you, the pain is felt and then the pain you were carrying can be released. 

 

The negative energy that was put on a particular event is then gone. The negative energy has become neutral and can be used again for something else. There is more energy to love yourself and to be proud of yourself for having gone through this. It makes you stronger and gives you more confidence. Every time something is touched that you have cleared in your body and memory.

 

This is what I have been doing for years. Cleared my whole body and faced what is present. So there is more and more space for your soul in your body and instead of a small flame in your heart it has become a bigger and bigger fire/light in me.

It makes you much more sensitive. You feel it immediately when something comes into your body that changes the flow of your life energy.

 

Your heart opens up more and more and more love and joy and happiness is present. You learn to forgive yourself and others. You get more and more confidence in yourself and who you are.

 

Because your life energy starts to flow more and better, it also flows outside of you. When I am in contact with others they also come into contact with my life energy.

My soul touches your soul and invites your soul to come forward so that you can be healed by your soul of all the painful things you have experienced in your life. The healing happens when you become aware of what is happening.

 

Your soul is unconditional love and your soul may be seen. You will experience many feelings of love. An unconditional love from your soul for you.

It is your most beautiful inner self that comes forward and tells you that you are love and that you love yourself unconditionally. 

 

You may allow unconditional love for yourself. You may let your life energy flow again as it is meant to.

It is not the intention to become dependent on others for healing. 

Because the healing is in becoming aware of what you have been holding on to and why, and what power is hidden in it for you.

 

Going through this makes you mentally and physically stronger and healthier, you get more joy in life and with this everything that presents itself in the outer world is easier to bear and accept and your environment will also change as the outer world is a reflection of your inner world.

 
Know that it's okay to feel. Dare to feel. Dare to face yourself and allow yourself to be in your power, full of life. Allow your emotions and embrace who you are and be that unconditional love that you are. Dare to love yourself and your fellow man. Everyone is worth it.

Spirit of Life   29-07-22

Created with Sketch.

De wereld van Spirit/ de Geest

Als je bezig bent met je spirituele groei dan bevind je je in de wereld van de spirit.

Je wordt je bewust van dingen die in je onderbewuste aan het sluimeren waren.

Je komt vele dingen tegen waar je je licht op gaat laten schijnen. Het begint met een klein lichtje en des te meer je je bewust wordt des te meer licht er zal gaan schijnen en des te helderder zal alles zijn.

Als je begint met een klein lichtje dan is er nog veel schaduw te zien. Van een schaduw kan je niet goed onderscheiden wat het precies is. Daar komt dan ook je gevoel en je weten en gezond verstand bij kijken om uit de schaduw te halen wat zich aan jou toont.

Vele mensen die bezig zijn met spirituele groei kennen het begrip schaduw werk dan ook.

Door dit schaduwwerk leer je je stappen te zetten in een wereld die beangstigend kan lijken door de schaduwen die verkeerd geïnterpreteerd worden.

We zijn ontstaan uit liefde. Wij zijn liefde dus niets wat ons getoond wordt hoeft ons te beangstigen.

En toch is er veel wat ons beangstigd puur omdat we nog niet begrijpen wat ons getoond wordt en waarom iets ons op een bepaalde manier getoond wordt. We willen vast houden aan wat we kennen, we hebben geleerd hoe we ons veilig kunnen voelen in een onveilige omgeving, een omgeving die we niet ontvangen zoals het zou moeten, bekeken vanuit onvoorwaardelijke liefde.

De wereld die we zien en ervaren dat is de wereld waar we bekend mee zijn. De wereld die we begrijpen. Als we ons meer bewust worden van de liefde die we zijn en van het feit dat er alleen maar onvoorwaardelijke liefde is en vandaaruit gaan leven en daarop kunnen vertrouwen dan zal er een hele andere wereld tevoorschijn komen.

Ieder mens dat zijn schaduwwerk doet. Iedereen die in het licht durft te kijken en het licht steeds groter maakt die zorgt ervoor dat er steeds meer licht op aarde komt.

Zodat een ieder steeds beter kan gaan zien hoe de wereld er echt uit zou mogen gaan zien. We zijn op het moment bezig met een grote opruiming. De schaduwen worden steeds beter zichtbaar voor iedereen omdat er steeds meer licht komt doordat al velen mensen hun schaduwwerk op persoonlijk vlak hebben gedaan.

Er komt een moment dat er meer licht is en minder schaduw. Zodat alles helder is en de weg die eenieder mag gaan voor eenieder helder is.

Weer even terug naar de spirit of life. Het woord spirit wordt met veel angsten in verband gebracht. Mensen houden niet van spirits/ geesten. Ze zijn er bang voor. Een spirit heeft met de dood te maken. Spirits kunnen je het leven angstig en moeilijk maken. Dit oordeel zorgt ervoor dat we de spirit of Life ook veroordelen en met angst bekijken.

Deze Spirit of Life is datgene dat jou je leven schenkt. Het gene dat jou leven laat ervaren en we wijzen het allemaal keihard af uit angst.

Het is de vonk in ons die ook niet meer is dan een vonk van levensenergie en zelfs die proberen we te doven. Gelukkig is die vonk niet iets wat zomaar gedoofd kan worden.

We mogen de Spirit of Life weer toe gaan staan en verwelkomen. We mogen deze vonk tot een innerlijk vuur laten ontbranden en vanuit ons hart dat samenwerkt met ons verstand onze stappen zetten. Vanuit het innerlijke vuur dat ons drijft om te gaan doen wat we vanuit het diepste van onze ziel hier komen brengen. Breng jou Unieke licht. Jou kleur is er ook 1 van het gehele kleurenspectrum.

Samen geven we de wereld kleur. De meest prachtige kleuren die we ons niet eens voor kunnen stellen.

Wees het leven. Leef en laat alle andere vonken ontbranden.

Entiteiten 23-07-22

Created with Sketch.


 Wat zijn er tijden geweest in mijn leven dat ik bang ben geweest. 

Bang voor geesten. Niet omdat ik ze zag maar omdat mensen om me heen ze zagen. 

Ik zag ze niet maar merkte wel de vreemde dingen op die er gebeurden. 

Liften die stil stonden en open en dicht gingen zonder dat er mensen uit stapten. 

Ik zal er verder allemaal niet over uitweiden maar er was heel veel angst. 

Mensen om me heen die de geesten zagen die konden me wel uitleggen wat ze zagen dat maakte dat ik toch enigszins op de hoogte was of wist wat ik kon verwachten. Zoals geesten die mensen op komen halen omdat ze gaan overlijden. Mensen overleden altijd een natuurlijke dood maar doordat we de geest al hadden zien komen wisten we al wat er ging gebeuren. Niet op dat moment maar vaak een aantal uren later. Ik werkte als verpleegkundige in het ziekenhuis. 

 

Natuurlijk gebeurde al deze dingen in de nachtdienst en de zuster waarmee ik werkte die vaste nachtdienst had kon er dan ook heerlijk van alles over vertellen. Ik was erg geïnteresseerd maar vond het ook eng. 

 

Ook in die tijd gingen we naar een spirituele bijeenkomst en kreeg een vriendin te horen dat ze bezeten was en dat deze geesten er direct uitgehaald moesten worden, ze bleek vervloekt te zijn. Ik stond erbij en keek ernaar. Het was bijzonder om te zien wat er gebeurde en hoe het uit haar ging via een medium. 

 

Jaren later ervaarde ik in een gebouw samen met een vriendin een zeer koude energiestroom. Het was een oud gebouw en er waren kelders waar veel gebeurd was vroeger. Er bleken vele zielen vast te zitten. Samen met die vriendin hebben we die zielen over laten gaan. Ook gaven we samen medicijnwiel healingen om mensen contact te laten maken met hun overleden kindje of miskraam. 

Dat waren altijd mooie healingen. 

 

Ook rond die tijd ging ik met een andere vriendin op vakantie. Tijdens de vakantie voelde ze zich niet prettig in ons huisje. Ze voelde een aanwezigheid en was bang. Ik voelde niets maar door haar angst werd ik ook bang. Het enige dat ik wist was dat ik ons vakantiehuisje wel energetisch schoon moest opleveren. We moesten dus iets doen en we konden niet zomaar weggaan. Ik zocht contact met mensen die ik vertrouwden en die me konden helpen. 1 iemand kon de geest zien en een ander hielp op afstand en vertelde wat voor ritueel we moesten doen. 

 

We vonden het doodeng maar ondanks dat konden we de liefde vinden om naar deze geest te sturen om deze verder te laten gaan. Nadat we klaar waren was er zo ontzetten veel vreugde en blijdschap en hebben we staan dansen, alle stress kon losgelaten worden. 

 

Toen ik weer thuis was kwamen er allerlei mensen op me af die iets van dit soort dingen zelf meemaakten. Ondanks dat ik ze wel wilde helpen voelde ik me er niet veilig bij. Ik was zo bang dat er energieën in mijn huis achter zouden blijven ondanks dat ik alles energetisch reinigde. 

Ik koos ervoor om vanuit blijdschap te gaan werken en me niet meer met dit soort dingen bezig te houden. 

 

Het was een goede keus en ik heb geen entiteiten meer ervaren. 

 

In de loop van de jaren ben ik me meer gaan richten op bewustzijn i.p.v. energetisch werk. Ik had ook sjamanistische cursussen gevolgd waarbij je een dieper contact hebt met de aarde en waarbij er meer uitleg gegeven werd over de dood en wat er gebeurd na de dood met je geest. 

 

Ik ben op een gegeven moment gescheiden en daarna moest ik dus op eigen benen staan. Ik heb dingen ervaren die erg moeilijk voor me waren maar die me een diep inzicht gaven over wie ik ben en wat ik doe en kan. 

Ik heb altijd met engelen gewerkt maar was daar mee gestopt. 

Ik had nergens vertrouwen meer in en werd ziek. Ik had ook geen vertrouwen meer in mijn lichaam. 

De buitenwereld had geen vertrouwen meer in mij. Ik werd niet gelooft. 

 

Ik had dit nodig om mezelf weer vanaf niets opnieuw op te bouwen. Om in alles wat ik deed weer in mezelf te kunnen geloven en vertrouwen te hebben in wie ik ben en wat ik doe en kan. 

Ik moest ervaren dat ik tot dingen in staat was die ikzelf niet had verwacht van mezelf. Ik mocht ervaren dat ik weer helemaal beter ben geworden daar waar anderen de hoop al op hadden gegeven. Met het herstel van het geloof en vertrouwen in mezelf werd ook het vertrouwen en geloof in de buitenwereld weer hersteld. Ik heb mentaal en fysiek gezorgd dat alles wat er was vanuit mijn jongste jaren tot dan wat niet lekker zat onder de loep genomen is, zodat er herstel kon komen vanuit mijn basis. Ik heb veel maar ook hele lieve en fijne mensen om me heen gehad die me daarbij konden helpen. 

 

In de tussentijd is het contact met de engelen ook weer hersteld en kon ik alles wat ik had geleerd op energetisch vlak en bewustwording integreren in mijn beter worden. 

Ik kwam erachter dat ik op telepathische wijze communiceerde met mensen en ik heb daar op een juiste manier mee om leren gaan. Ik heb in het beter worden een weg gevonden en ben daarin gegroeid in mijn bewustzijn. Ik merkte ook dat de innerlijke kinderen van mensen contact met me opnamen. Daar waren dus weer de kinderen maar nu op een andere manier. Gaande weg leerde ik daar ook op de juiste manier mee omgaan. Ik heb leren begrijpen wat er energetisch allemaal kan spelen. Ik heb veel verkeerde afslagen genomen waardoor ik nu precies weet hoe je het pad naar je hogere zelf kan inslaan en waar de valkuilen zitten. Er is heel veel kennis naar me toe gekomen wat ik mede door ervaring ook heb leren toepassen. Doordat ik zo erg gegroeid ben in mijn bewustzijn zijn dingen zoveel helderder geworden. 

 

Ik heb toen ik weer helemaal beter was voor mijn werk als verpleegkundige na een aantal maanden mijn ontslag genomen omdat ik voelde weer voor mezelf te moeten beginnen. Ook moest ik onafhankelijk worden en dus niet meer van een baas afhankelijk zijn. Er zat dus nog meer herstel in maar nu niet meer in de basis van mezelf maar herstel van mijn professionele zelf. 

Toen ik iemand vertelde dat ik voor mezelf ging beginnen vanuit huis. Toen zei ze: Je moet dan wel goed energetisch reinigen etc. Ik keek haar aan van waar heb je het over en toen floepte ik eruit…oh maar dat heb ik niet meer nodig. Hahaha ik was hier zelf verbaasd over dat ik dat zo stellig zei want ik heb dat altijd zo belangrijk gevonden. Het is ook niet nodig vanuit deze zienswijze want alles wat je ziet en ervaart ben jezelf. Er is niets wat je achterlaat of kwijtraakt of weg moet wensen. 

Vanuit Goddelijk perspectief bekeken uitgaande van een liefdevolle god, die gaat ook niet steeds de hemel energetisch reinigen. Je hebt te maken met frequenties en dat is wat je naar je toe trekt, het is altijd veilig en je bent altijd bij jezelf. Totdat je dat kan ervaren en begrijpen en weten zal je jezelf blijven beschermen. God beschermd zichzelf ook niet. Het goddelijke is een bepaalde frequentie en lagere frequenties die willen daar niet bij in de buurt komen omdat ze dan niet begrijpen wat ze ervaren. 

 

De entiteiten waar ik vroeger zo bang voor was. Die angst is er niet meer omdat ik weet dat het niet nodig is. Ik weet wat het is en ik weet hoe je ermee om dient te gaan. 

Er is niets waar we bang voor hoeven te zijn en er zijn hele handige en logische manieren om er af te komen als je nog in een lager bewustzijnsniveau zit. 

Door deze manieren toe te passen zal je vanzelf stijgen in bewustzijnsniveau. Het is een hele andere manier van kijken naar jezelf. En kijken vanuit die zienswijze maakt alles zoveel logischer en makkelijker en minder eng. 

Alles wat je hebt leren definiëren mag herdefinieerd worden. Alles mag opnieuw bekeken worden vanuit een hoger bewustzijn en aangepast worden 

Tijdens dit alles en jou nieuwe veranderde basis  leer je je stappen te zetten vanuit vertrouwen en niet vanuit angst en daarmee bouw je een stevig basis van waaruit je kan zijn. 

 

Al die stress die ik vele jaren heb gehad omdat die entiteiten toch steeds weer op mijn pad kwamen die is er nu niet meer en dat geeft veel rust. 

Ik leef mijn leven nu vanuit vertrouwen. Ik weet wat ik mag verwachten. Ik weet wat ik nodig heb en ik weet wie ik ben. 

 

Het leven blijft ontdekken en natuurlijk zijn er ook bij mij nog dingen waar ik tegen aan loop. Maar ik weet hoe ik ermee aan de slag kan gaan om het puzzel stukje dat zich aandient op de juiste manier neer te kunnen leggen zodat het een passend geheel wordt soms duurt het wat langer en soms wat korter. Het is zoals het is. 

 

Voorlopig is er in deze tijd van grote transformatie nog een hoop op te ruimen. 

Als lichtwerker zal er nog meer dan voldoende zijn wat langs zal komen. 

Zaadjes die door mij zijn geplant al jaren geleden die gaan nu tot bloei komen. Weer een nieuwe tijd die aanbreekt en ondertussen steeds meer blijven zaaien op steeds betere grond. 

Zo zal er steeds meer geoogst gaan worden en zullen er steeds meer mensen de vruchten van gaan plukken. 

Aartsengel Michael  02-7-22

Created with Sketch.

Aartsengel Michael een zeer krachtige engel. Bij de meeste mensen wel bekend. 

Waarschijnlijk de meest bekende engel van allen. 

Dit stuk gaat over hoe de energie van Aartsengel Michael te gebruiken. 

Het hogere bewustzijn dat nu binnen komt maakt dat we gaan inzien dat de dingen zoals we ze altijd gezien hebben en gebruikt hebben niet meer gaan op de manier zoals we gewent zijn. 

Alles dat er is mag opnieuw onder ogen komen om op de juiste manier uitgelijnd te worden met de nieuwe liefdevolle energie die er binnen komt. We worden weer in contact gebracht met de onvoorwaardelijke liefdes energie waaruit we zijn ontstaan. 

Als we contact hebben met ons goddelijke zelf dan lopen dingen meestal niet zoals verwacht. Soms gebeuren er wonderen. Echter wat we wonderen noemen, omdat we het niet kennen en omdat het weinig gebeurd, dat mag de standaard zijn. 

We mogen iedere dag verwonderd zijn over wie we zijn, wat we kunnen en wat we doen en wat er ontstaat. Verwonderd zijn over de mensen die we tegen komen en wat we samen teweegbrengen. 

Dat is wat de standaard mag zijn. 
Vanuit de liefde voor onszelf en al wat is. We mogen samenkomen, we hoeven ons niet meer apart te voelen of alleen te staan. We mogen wel ons uniek zijn omarmen en voeden met liefde en ons unieke zelf samen laten komen met het unieke zelf van anderen en daarmee de liefde vermenigvuldigen en delen. 

We worden ons tijdens deze weg bewust hoe we gevoelens en gedachten en ervaringen eigenlijk zouden moeten interpreteren. Daarmee gaan we ook beseffen dat we al de tijd deze energieën niet op de juiste manier hebben gebruikt of geïnterpreteerd. 

We konden niet zien wat ons met liefde werd gegeven. We hebben ons afgezet tegen ons unieke zelf, omdat we het niet begrepen. Alles dat er in jou leven is geweest is ontstaan vanuit liefde voor jezelf, gecreëerd vanuit jou goddelijke zelf om jezelf te kunnen ontdekken in allerlei mogelijkheden die je in je draagt en in jou aanwezigheid sluimerden. 

Als je leert te kijken en te leven vanuit jou ziel dan kan je alles wat er is vanuit de liefde voor jezelf bekijken. Je hoeft dan niet meer zulke heftige weerstand te ervaren. Althans laat ik het zo zeggen het kunnen hoge pieken en diepe dalen zijn maar je gaat er steeds sneller doorheen. Iets waar je weken of jaren mee kan rondlopen dat kan binnen een paar uur of een paar dagen en hooguit een paar weken opgelost zijn om niet meer terug te keren zodat er ruimte is voor iets nieuws of voor het nieuwe dat er al door is ontstaan. 

Dan nu weer even terug naar Aarts Engel Michael 

Hij is de leider van de engelen. Hij doet legers engelen aanvoeren. 

Hij beschermt en dat is nu op dit moment een belangrijk probleem waar we allemaal tegen aan lopen. 

Door de energie van Aartsengel Michaël als bescherming te gebruiken werk je jezelf tegen. 

Alles dat jij bent van binnen wordt weerspiegeld naar buiten. De wereld zoals jij die kent/ ervaart is een weerspiegeling van jezelf. 

Als jij in je leven dus dingen tegenkomt waar je weerstand voor voelt of angstig voor bent dan is dat een angst of weerstand voor iets dat je niet herkend in jezelf. Als je je daar tegen gaat beschermen door Aartsengel Michael aan te roepen dan bescherm je je dus tegen jezelf. 

 

De engelen zijn er om onze vrije wil te aanvaarden. Ze staan je ten dienst en als jij voelt dat je bescherming nodig hebt dan zullen ze je dat vanuit liefde geven. 

Echter al die bescherming die we op onszelf hebben gezet uit angst voor delen die we niet kennen van onszelf dat is waar we nu doorheen mogen breken. 

Aartsengel Michael wordt ook over gesproken dat hij eigenlijk Jezus is maar ook de duivel. 

Ook is er een laatste gevecht tussen aartsengel Michael en de duivel. Dat is eigenlijk waar ik het nu over heb. De bescherming die aartsengel Michael je heeft gegeven tegen al je angsten en weerstand dat is dezelfde weerstand waar je nu weer doorheen mag om je werkelijke zelf te kunnen omarmen in liefde. 

Degen waar we bang voor waren dat waren we zelf en dat is wat we met het nieuwe bewustzijn bewust gaan worden. We mogen zelf onze volledige verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn in alles dat we zijn. We mogen weer heel zijn en genieten van de liefde die we hebben voor onszelf en het leven. 

We mogen onszelf gaan vergeven omdat we het gewoonweg niet konden begrijpen. We hebben ons best gedaan en gehandeld vanuit onze mogelijkheden die er voor ons waren. Wat we ook gedaan hebben of gevoeld hebben en waarin we onszelf of de ander niet begrepen dat mogen we onszelf allemaal vergeven. We hoeven niet meer hard te zijn, de onvoorwaardelijke liefde is zacht en begripvol en is oneindig. 

Aartsengel Michael is de mannelijke beschermende energie en zijn vrouwelijke zelf is Faith. 

Dat is vertrouwen en geloof in jezelf en daarmee ook in de buitenwereld. Vertrouwen in wat jij voor jezelf hebt gecreëerd vanuit liefde. Probeer de liefde te zien voor jezelf in wat er voor je neus staat. 

Voorheen kon je tot God bidden maar vaak had je het idee dat je gebeden niet gehoord werden. 

Ze worden altijd gehoord maar je herkent het antwoord niet. 

Het goddelijke antwoord via je hart. Als jou hart niet openstaat om te ontvangen doordat er allerlei angsten zitten en verdriet dan is je ontvangst ook niet helder en duidelijk en wat je krijgt zal misschien doordrongen zijn van dingen die je angst aanjagen of je verdrietig maken. Daarom probeer de liefde te zien die er is en van daaruit te kijken wat er is. 

Dat wil niet zeggen dat we de emoties die er naar voren komen moeten negeren. Die mogen gevoeld worden en ook met liefde omgeven worden zodat ze oplossen in de liefde zodat je steeds duidelijker kan ontvangen en er steeds meer liefde ontvangen kan worden in je hart. 

 

Aartsengel Michael is de leider van het leger engelen in jou. Jij bent degene die aartsengel Michael erbij roept en hij dient jou. Als jij kan vertrouwen en geloven in jezelf en wie je bent en ook durft te vertrouwen op de buitenwereld en geloof te hebben in wat zich in jou leven aandient en daarmee durft te geloven in de creator die jij bent. Dat je dus voor 100% durft te vertrouwen en te geloven in wie jij bent dan zal Aartsengel Michael je niet meer hoeven te beschermen en dan staat er een leger aan engelen voor je klaar om je te ondersteunen en te helpen met creëren wat je je wilt. 

Jij bent dan de aanvoerder van dit leger en prachtige dingen mogen gaan gebeuren mits alles wat je bent op de juiste manier geïnterpreteerd wordt en gebruikt wordt. Dat is wat je een stevige basis geeft waarin je op de juiste manier uitgelijnd bent met je hoogste zelf. 

Op het moment dat je dan een gebed op zegt dan zal het er snel zijn en je zal het ook direct herkennen omdat het er op zijn minst precies zo komt als dat je had gedacht maar vele malen is het nog beter dan je ooit had durven dromen en dat zal je keer op keer weer verwonderen. Want iets creëren doe je nooit alleen en creëren met anderen daar zit altijd een onverwacht element. 

Des te meer we vanuit ons unieke zelf samen creëren des te meer onvoorstelbare dingen er zullen ontstaan en zo ontstaat er een nieuwe wereld. Geleidelijk aan maar als de bal eenmaal rolt dan zal het steeds sneller gaan. Er komt steeds meer ondersteuning. Steeds meer mensen kunnen het nieuwe bewustzijn op de juiste manier ontvangen en delen dit als een golf die weer naar buiten gaat. Er komen steeds meer golven en steeds meer mensen worden hierdoor aangeraakt, worden nieuwsgierig. Voelen de liefde, de vergeving, het begrip en zien geluk en blijdschap en worden nieuwsgierig. Het begin al in het onderbewuste binnen te komen. 

De aarde zelf is al deze energieën aan het integreren en van daaruit ontvangt een ieder deze energie al onbewust. Er is dus langzamerhand een nieuwe bodem ontstaan waarop we ons voortbewegen. 

Het is zo mooi om te zien hoe dit is ontstaan en hoe het zijn weg vervolgt. Zo liefdevol en zo respectvol. Alle lelijkheid die we op het moment zien dient gezien te worden, dat is nog waar we aan vast houden. Onbewust proberen we allemaal onze weg te vinden handelend vanuit deze nieuwe bodem van bewustzijn en we kunnen niet anders dan de juiste weg vinden. Het hangt van jou af hoe lang je nog vast wilt houden en wilt handelen vanuit wat er was. 

We zijn in transitie en het duurde lang voordat het zichtbaar werd maar het gaat nu echt steeds sneller en het zal steeds zichtbaarder worden. De aarde ondersteund straks niets anders meer. 

reclame de Maagd theater in Bergen op Zoom

Created with Sketch.


 

Een manier om naar de wereld te kijken/ a way of looking at the world    28-5-22

Created with Sketch.

De manier waarop ik naar de wereld kijk is zo veel anders dan hoe veel andere mensen naar de wereld kijken.

Het maakt me vaak verdrietig om te zien hoe dingen gaan in de wereld.

Hoe mensen op elkaar reageren.

Het maakt me ook verdrietig om te zien hoe ik op het leven reageerde en hoe ik dat soms nog steeds doe als dingen worden getriggerd.

Het is fijn om mensen om je heen te hebben die je er liefdevol aan herinneren dat je niet moet oordelen, want dat is wat er gebeurt als iets je triggert.

Waarom het me soms verdrietig maakt, is omdat ik weet dat het ook anders kan. In het begin was het gewoon een gevoel, een diep weten, maar sinds ik mensen coach zie ik echt een verandering in mensen en de verandering die het met zich meebrengt is hetzelfde als ik altijd al wist dat het zou moeten zijn. Natuurlijk moest ik alles zelf doorleven en uitzoeken wat voor mij werkte en wat niet. Ik heb zoveel verkeerde afslagen genomen, maar die heb ik altijd gecorrigeerd en het is goed gekomen. 

We stoppen nooit met leren, dat is ervaring, elke keer als er een nieuwe ervaring voorbij komt die je dingen over jezelf laat zien, dat is het leven.

Mijn leven is bevredigender dan het ooit is geweest en alles wat nodig was, was een verandering van perspectief, een andere manier van kijken naar het leven.

Om het mogelijk te maken je perspectief te veranderen, moet je je veilig voelen om je oude perspectief of stukjes van je oude perspectief los te laten. Je moet de mensen om je heen vertrouwen om je te helpen hier doorheen te komen.

Je leert jezelf volledig te vertrouwen en in te zien wat een prachtig mens je bent en dat er zoveel kracht in je zit die je kunt gebruiken om de mooiste dingen te doen voor jezelf en anderen als je het gebruikt zoals je het hoort te gebruiken.

Als mensen bij mij komen voor coaching en ze leren de wereld met andere ogen te zien, begint alles te veranderen. Je begint je sterker te voelen, krachtiger en zelfverzekerder in wie je bent en waarom je dingen op een bepaalde manier doet. Ik ben altijd zo trots als ik de verandering zie die het mensen brengt, dat ze leren voor zichzelf op te komen en trots te zijn op wie ze zijn en waartoe ze in staat zijn. Om te leren al hun mogelijkheden te gebruiken en te vertrouwen op elke stap die ze zetten, zelfs in het onbekende.

Het is werkelijk fantastisch om de verandering van perspectief in mensen en hun omgeving te zien en te zien hoe deze verandering zich uitbreidt en zich als een golf voortzet en steeds meer mensen in hun bewustzijn raakt waardoor zij andere keuzes gaan maken. en als je andere keuzes maakt verandert je leven ook.

De macht die veel mensen haten in deze wereld is de kracht die in ons zit, maar die op de verkeerde manier wordt gebruikt. Als we deze kracht op de juiste manier gebruiken, gezien en gebruikt vanuit het juiste gezichtspunt, zal de energie nog sterker worden. Het is een kracht die God geeft, maar hij moet met liefde gebruikt worden.

De macht die we hier in de wereld zien is slechts een klein deel van de kracht in ons. Het is niets om bang voor te zijn, want als je wandelt met deze innerlijke kracht en je omarmt die kracht met goddelijke liefde, dan zal alle kracht die op de verkeerde manier wordt gebruikt, geen macht meer over je hebben.

Het is niet om veroordeeld te worden. Het is gewoon ons volgende niveau van bewustzijn waar we naar reiken. Leren om te gaan met al die kracht in ons en die te gebruiken voor ons eigen welzijn en het welzijn van anderen.

Voorheen konden we dat niet weten, dus deden we wat we dachten dat het beste voor onszelf was om te overleven. Al die destructieve krachten. Het is geen destructieve kracht, het is een leven gevende kracht die verkeerd wordt gebruikt, het wordt tegen elkaar gebruikt in plaats van elkaar te laten steunen en te zien wat een ander je te brengen heeft en elkaar daarin te steunen en daarop voort te bouwen wat er gaat komen

.

We hoeven niet langer te overleven, we kunnen in vrede en harmonie leven. Het is mogelijk en het enige wat nodig is, is een verandering van perspectief. Een liefdevol perspectief met de mogelijkheid om lief te hebben met een open hart.

Wees zacht en aardig en probeer elkaar en jezelf te begrijpen en als je het niet begrijpt, laat het dan gaan en het zal terugkomen als je kunt begrijpen en liefhebben wat het brengt met heel je hart.

 

Memories of Light· 

A way of looking at the world. 

 

The way I look at the world is so much different than how many other people look at the world. 

It often makes me sad to see how things go in the world. 

How people react to each other. 

It also makes me sad to see how I reacted to life and how I still do sometimes when things are triggered. 

It's nice to have people around you who lovingly remind you not to judge, because that's what happens when something triggers you. 

Why it makes me sad sometimes is because I know it can be done differently. In the beginning it was just a feeling, a deep knowing, but since I've been coaching people I really see a change in people and the change it brings is the same as I always knew it should be. Of course, I had to live through everything myself and figure out what worked for me and what didn't. I took so many wrong turns, but I always corrected them and it worked out. 

We never stop learning, that's experience, every time a new experience comes along that shows you things about yourself, that's life. 

My life is more fulfilling than it has ever been and all it needed was a change of perspective a different way of looking at life. 

To make it possible to change your perspective, you must feel safe to let go of your old perspective or pieces of your old perspective. You need to trust the people around you to help you get through this. 

You learn to trust yourself completely and recognize what a wonderful person you are and that there is so much power within you that you can use to do the most beautiful things for yourself and others if you use it the way you are supposed to use it. 

When people come to me for coaching and they learn to see the world with different eyes everything starts to change. You begin to feel stronger, more empowered and confident in who you are and why you do things a certain way. I am always so proud when I see the change it brings people, that they learn to stand up for themselves and be proud of who they are and what they are capable of. To learn to use all their abilities and trust every step they take, even into the unknown. 

It is really great to see the change of perspective in people and their environment and to see how this change expands and continues like a wave and touches more and more people in their consciousness causing them to make different choices. and when you make different choices your life also changes. 

The power that many people hate in this world is the power that is within us, but used in the wrong way. If we use this power in the right way, seen and used from the right point of view, the energy will become even stronger. It is a power that God gives, but it must be used with love. 

The power we see here in the world is only a small part of the power within us. It is nothing to be afraid of, because if you walk with this inner power and you embrace that power with divine love, then all the power that is used in the wrong way will no longer have any power over you. 

It's not to be condemned. It's just our next level of consciousness that we are reaching for. Learning to handle all that power within us and use it for our own good and the good of others. 

We couldn't know before, so we did what we thought was best for ourselves to survive. All those destructive forces. It's not a destructive force it's a life giving force that is used wrong, it's used against each other instead of letting each other support each other and see what another has to bring to you and support each other in that and build on that what is comming 

We no longer need to survive, we can live in peace and harmony. It is possible and all it takes is a change of perspective. A loving perspective with the posibillity to love with an open heart. 

Be soft and kind and try to understand eachother and yourself and when you don't understand just let it go and it will come back when you can understand and love what it brings with all your heart. 

Vallen in Bewustzijn 23-05-22

Created with Sketch.

De aarde is aan het veranderen. Er wordt al jaren gesproken van een verhoging van bewustzijn van iedereen hier op aarde. Een verschuiving van de 3de dimensie naar de 5de dimensie.

Dit is wat gezegd wordt maar ook vele andere dingen worden gezegd.

Er is zeker een verschuiving gaande maar van 3 naar 5 dan mis ik de 4de dimensie.

Naar mijn inziens heeft de 4de dimensie te maken met ervaren.

We hebben het leven op een bepaalde manier ervaren. We waren beperkt in onze ervaringen. 3de dimensie.

We hebben veel hersenen maar gebruiken maar een klein deel hiervan.

Op dit moment is die verhoging van bewustzijn gaande. 5de dimensie. Het is al vele jaren gaande maar dat was in hogere sferen, het is nu voor iedereen merkbaar en steeds zichtbaarder aan het worden.

Het kan steeds meer indalen.

 

Er zijn vele mensen hier geboren die het hogere bewustzijn binnen komen brengen. Bewustzijnen van vele hogere dimensies.

Deze mensen leven en handelen vanuit hun hogere bewustzijn.

Je wordt geboren en ziet de wereld op een andere manier dan de meeste mensen.

Je begrijpt niet veel van de wereld, je voelt je er niet thuis of je past niet in groepen en families.

We zijn vergeten wie we zijn en wat we komen doen.

We leven ons leven als kind en hebben vaak een gevoel van moeten aanpassen en overleven terwijl we weten dat dat niet zouden moeten hoeven.

Er is altijd een innerlijke drive om te zoeken naar datgene waarvan we weten dat het er moet zijn maar we het niet kunnen vinden. Soms vinden we iets wat erop lijkt zoals we voelen dat het zou moeten zijn maar ook dit blijkt steeds weer een illusie te zijn.

Deze mensen hebben een bepaald wereldbeeld een visie van hoe de wereld zou moeten zijn.

Deze visie is als een zaadje dat een plekje zoekt om wortel te kunnen schieten.

Onbewust groeien we op, steeds weer die teleurstelling voelen van die illusie.

Naarmate je opgroeit en steeds ouder wordt leer je steeds meer hoe je je hier op aarde kan bewegen. Je leert mensen steeds beter kennen. Je kan steeds beter invoelen op situaties.

Je merkt dat je bepaalde dingen kan die je niet zo goed kan omschrijven. Of je hebt duidelijk bepaalde gaven waar je mee om moet leren gaan.

Je vind steeds meer je plek op deze wereld en je leert jezelf te vliegen. Je leert hoe je ergens boven uit kan stijgen om het grotere plaatje te zien.

Als je het grote plaatje kan zien dan kan je ook zien waar er iets aan de hand is en wat er nodig is vanuit jou. Je kan een gebied scannen of kijken vanuit de ruimte en inzoomen net als een satelliet.

Je bent gekomen om het menselijk bewustzijn en het kosmische bewustzijn te verhogen.

Je moet echter eerst voor jezelf helemaal uitvinden wat bewustzijn is en wat je ermee kan. Je eigen skills hierin weer ontdekken. De aarde leren kennen en de gewoonten van de verschillende soorten mensen op aarde. Wat zijn de behoeften en wat is jou plek in dit geheel.

Stijgen in bewustzijn is niet zo erg. Soms gaat het met grote stappen en soms met kleine stapjes echter op het moment dat je het hoogste punt hebt bereikt dan moet je weer naar beneden.

Dan ben je klaar om jou bewustzijn stapje voor stapje op aarde te brengen.

Ook dit moeten we leren.

In de hogere sferen valt veel te voelen en veel informatie te halen. Je bent verbonden met velen maar het is met name in gevoel en gedachten dat je je dat gewaar wordt.

Des te lager je in bewustzijn komt des te vaster de energie is. De engelen waar je normaal contact mee hebt en voelt en ervaart die worden minder voelbaar. Ze worden nu zichtbaar in de mensen om je heen maar dit is ook weer iets dat je moet leren herkennen.

Het is een flinke uitzoekerij hoe bewustzijn en allerlei andere vormen van energie die hieruit voortvloeien gebruikt worden. Ieder van ons is een creator maar iedereen creëert anders

Stijgen in bewustzijn is 1 leerweg en al lastig genoeg maar dan weer naar beneden moeten, dat is de 2de leerweg.

Dit is waarom engelen vleugels hebben, ze kunnen zich met gemak bewegen tussen alle verschillende levels van bewustzijn. De engelen kunnen ons hierin helpen en ondersteunen maar in het allerlaagste bewustzijn zijn dingen zo anders dat je niets meer herkent en jezelf weer terug dient te vinden.

Nadat je bent gestegen in je bewustzijn is het dus van belang om te leren afdalen. Dit afdalen gaat gepaard met veel vallen en weer opstaan tot aan het verliezen van je vleugels en leren om een trap te maken door het zetten van hele kleine stapjes en je weg na je val weer terug te vinden.

In het allerlaagste bewustzijn verlies je je vleugels. Echter is daar wel heel veel kracht.

Het allerlaagste bewustzijn dient aangeraakt te worden zodat alle wortels ook opgeschoond worden en het nieuwe bewustzijn kunnen toelaten hierin vind je ook je eigen diepe verbinding met de moeder terug met moeder aarde, met de natuur en jou pure natuur.

Alles mag weer vervult worden van de goddelijke onvoorwaardelijke liefde.

Moeder aarde de Godin en de God, de vader ( de hemel) mogen weer samen komen in ons en buiten ons zodat het goddelijke overal aanwezig is.

Vanuit deze samenkomst ontstaat er een bevruchting die zo liefdevol is waardoor die liefde als een golf over en door de aarde gaat en de visie die deze persoon bij zich droeg voor de aarde verspreid wordt in en over de aarde, zichtbaar voor een ieder. De creator gaat zichzelf dan ook eindelijk herkennen in de wereld en de wereld gaat meer voelen als thuis.

Zo zijn er velen mensen bezig met het brengen van een verhoogd bewustzijn waarbij ze door heel veel moeilijke en lastige en angstige situaties heen gaan. Het voelen van enorme eenzaamheid veel verdriet en geestelijke en lichamelijke pijn.

Vele malen denk je gevonden te hebben wat je zoekt en kom je er weer een illusie rijker uit.

Het is een moeilijk en lastig pad om te gaan maar een ieder die aangeraakt wordt door iemand die dit hogere bewustzijn met zich mee brengt die krijgt een kans om te groeien.

Echter in de allerlaagste laag van bewustzijn wordt dit niet herkent.

Wat je brengt rechtstreeks vanuit de bron wordt niet op de juiste manier geïnterpreteerd, mensen kennen het niet en zijn bang voor al het moois wat je ze te brengen hebt.

Zo laag als je al aanwezig bent in het bewustzijn proberen mensen je nog meer omlaag te halen.

Ze weten onbewust wat je bent en reageren vanuit een jaloers zijn en willen eigenlijk hebben wat jij hebt en weten alleen dat dit kan door het van jou af te pakken.

Dat is hoe je je vleugels kwijt raakt.

Onbewust weet je als lichtwerker wat je dient te doen, je moet het diepste van het diepste de aarde in om een diepgaande verandering teweeg te brengen. Je doet dat vanuit de grootst mogelijke liefde die er is. Maar in dit diepste vlak krijg je niets terug er wordt alleen maar genomen.

Hierdoor raak je jezelf volledig kwijt net zolang totdat je echt niet meer kan en hier een punt achter zet en voor jezelf kiest. Mensen waarop je dacht te kunnen vertrouwen die kon je niet meer vertrouwen. Ze spelen mooi weer en laten je dan vallen als een baksteen en niemand die je helpt om op te staan.

Je wordt ziek en krijgt hulp en vanaf dat moment komt alles wat je hebt geleerd in het opstijgen en afdalen in bewustzijn weer langzaamaan naar boven en ook al neem je kleine stapjes je gaat in sprongen vooruit. Je leert nu bewust kleinere stapjes te nemen en steeds een stevige ondergrond te voelen zodat er niets meer is wat je onderuit kan halen. Geen twijfel en geen onzekerheid meer. Steeds een stapje verder, nu echt kiezend voor jezelf rustig en voorzichtig een nieuwe basis opbouwen voor jezelf en alles wat je dient los te laten. Echt voor jezelf kiezen en stevig in jou kracht gaan staan. Dit is jezelf die weer volledig geheeld wordt en dit gaat ook in stadia.

Bij iedere lichtwerker gaat het anders. Ieder heeft zijn eigen uitdagingen echter de weg naar boven vanuit een basis die onbewust is neergezet en de weg terug naar beneden gaat gepaard met veel vallen en opstaan. Hoe diep iedereen naar beneden dient te gaan dat verschilt in hoe je opvoeding was en wanneer je trauma’s of nare dingen zijn gebeurd. Des te hoger jou bewustzijn is vanuit jou ziel des te dieper dien je de aarde in te gaan.

Zo boven zo beneden.

Je ziet op dit pad dus heel veel overeenkomsten die we doormaken in onze ontwikkeling.

Ieder zoekt op een andere manier houvast in hetgeen men te brengen heeft. Een soort zekering of verankering om zeker te zijn dat de volgende stap een goede afloop heeft. Er zijn voldoende mensen die dit al vaker hebben ervaren en deze ervaring onbewust toepassen. Niemand wil vallen in bewustzijn en in het ongewisse gelaten worden en toch ondanks alle voorzorgmaatregelen gebeurd het.

Alle mensen die hier doorheen zijn gegaan en weer helemaal boven zijn gekomen en volledig in hun eigen kracht staan en zelfstandig zijn die kunnen andere mensen begeleiden op dit pad. Dat is de zekerheid, de verankering die je jezelf kan geven op het moment dat je in de diepte gaat om jezelf weer helemaal opnieuw geboren te laten worden.

De menselijke engel staat je bij en helpt je met zijn haar energetische en lichamelijke nabijheid door de moeilijke delen heen te gaan om jou geboorte zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Er hoeven geen trauma’s meer voor te komen uit het geboren worden. We worden nu geboren in een hoger bewustzijn een plaats waar er geen trauma’s meer hoeven te zijn maar veel plezier en geluk in het bewust creëren van de mooiste creaties.

Er zal een wereld voor ons open gaan en deze wereld mag steeds meer zichtbaar gaan worden. Zichtbaar voor iedereen betekend vast. Des te vaster iets is des te meer zichtbaar het is, het is dan een realiteit en meetbaar en tastbaar. Ook zit er veel kracht in die vastheid. Kracht die nu op de juiste manier gebruikt wordt. Zowel geestelijke kracht en lichamelijke kracht.

Des te meer voeding jou zaadje krijgt des te vaster jou werkelijkheid wordt, des te meer wordt jij gezien. Des te meer wortel jij schiet en des te gezonder deze wortels zijn des te beter jij en alles wat je te brengen hebt zichtbaar wordt.

Je bent nu in volledig contact met je Goddelijke zelf en je kan nu zonder probleem heen en weer vliegen of met de trap of over de brug die je hebt gebouwd. Je weet precies wanneer je welke stap kan zetten. Je kan anderen helpen met het bouwen van hun eigen trap of brug en ze kunnen hun vleugels krijgen wanneer het nodig is als jij ze hebt leren vliegen.

Je bent als een gids voor anderen en weet precies wanneer je een grens moet stellen. Je weet precies welke richting je uit moet. Je weet precies welk gevoel je dient te volgen en welke niet.

Mensen die je naar beneden willen halen krijgen hier ook niet meer de kans voor. Je komt met liefde naar beneden voor iemand die echt zelf naar boven wil komen en van je wil leren en wil leren hoe zelfstandig te zijn. Het is aan de mensen in de lagere frequenties om zelf het licht in hun te ontsteken in wat ze is aangereikt door de mensen met een hoger bewustzijn die zichzelf zijn verloren. Het is aan deze mensen zelf om in te zien dat er een verandering nodig is in hoe ze naar zichzelf kijken en hoe ze de wereld zien.

Des te meer lichtwerkers voeten aan de grond krijgen des te minder deze mensen in de laagste lagen van bewustzijn kunnen vasthouden aan hun eigen ideeën. Op een gegeven moment hebben ze geen keus meer en neemt het goddelijke het over, of ze willen of niet.

Er zijn nu al vele mooie veranderingen in de wereld zichtbaar en voelbaar echter mogen er nog vele geboortes zijn om de nieuwe wereld helemaal naar voren te laten komen zodat de nieuwe wereld beetje bij beetje geboren kan worden en kan ontstaan en bestaan.

Ik wens een ieder een prachtige geboorte en bevalling want dit is waar je allemaal zelf doorheen gaat.

Je eigen bevalling en die is voor de een zwaarder dan voor de ander en je geboorte ervaren.

En dan ga je dingen zien en ervaren die je werkelijk zullen bevallen 😉

Onvoorwaardelijk liefde   05-05-22

Created with Sketch.

Bevrijdingsdag, de dag dat de oorlog eindigt, de dag dat de liefde weer kan stromen. De angst kan even worden los gelaten en de liefde kan weer naar voren komen. Alles ziet er prachtig uit voor even is alle lelijkheid weg.

 

De basis van onze ziel is onvoorwaardelijke liefde.

Dat is waar we vandaan komen uit een bron van onvoorwaardelijke liefde.

Liefde is overal om ons heen, alles bestaat uit liefde.

Het is de liefde die ons een spiegel voor houd om je de weg terug te wijzen naar de liefde.

Er zijn zoveel mensen die scheiden of verlaten worden, diep gekrenkt worden en pijn lijden.

Dit alles doet ons geloven dat liefde eindig is.

Ons laten denken dat liefde eindig is geeft ons een verloren gevoel.

Het is de liefde zelf die zo graag jou wil laten zien wat oneindigheid is en inhoud.

De onvoorwaardelijke liefde is grenzeloos en niets om bang voor te zijn.

Het is de onvoorwaardelijke liefde die jezelf bent die graag gezien wil worden en ervaren wil worden.

Alles wat je bent en alles wat je doet is goed. De onvoorwaardelijke liefde neemt de vorm aan vanuit het perspectief van waar jij uit kijkt.

De onvoorwaardelijke liefde probeert jou perspectief aan te passen zodat ze ervaren kan worden als onvoorwaardelijke liefde. Precies zoals ze is, niet zoals jij haar kan zien vanuit het perspectief waaruit jij kijkt en we haar niet herkennen.

Jij mag de onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren precies zoals ze is. Onvoorwaardelijk en prachtig.

Ze kan iedere vorm aannemen die jij graag wilt of nodig hebt.

Soms is dat precies het tegenovergestelde.

De liefde die je ontvangt is niet van een ander. Het is de liefde voor jezelf die terug komt bij je in de vorm van iemand anders.

Soms kan de liefde eruit zien als je grootste angst of precies het tegenovergestelde van wie je denkt dat je bent.

Want onvoorwaardelijke liefde DAT ben jij en je bent vrij om deze liefde te ervaren altijd, het zal je wens altijd respecteren, het zal je altijd volgen. Het is er altijd, de liefde laat je niet in de steek want jij bent die liefde en je kan niet anders dan vanuit liefde er zijn voor jezelf. 

Als iets niet goed of fijn voelt verander dan je perspectief probeer te kijken naar jezelf vanuit die onvoorwaardelijke liefde, probeer te begrijpen wat er gaande is en verander daarmee je perspectief.

Wees de liefde die je bent en laat alle angst los, het is oke. De liefde is jou vangnet.

Slachtoffer   29-04-22

Created with Sketch.

 

Ik zie zo een mooie verandering die gaande is in de wereld. 
Ik hoop dat jullie het ook kunnen zien ! 


Er komt steeds meer ruimte voor mensen die zeer gevoelig zijn. 
Er is echt een grote omslag gaande. 

Het is nu vooral zichtbaar in het slachtoffer en de vluchteling. Deze mensen zijn kwetsbaar en ervaren veel stress. Ze dienen met begrip en zachtheid en rust tegemoet getreden te worden. 


 Iedereen heeft een slachtoffer in zich aangezien het mooiste deel dat in ons aanwezig is niet gezien of gehoord wordt door ons, het roept ons, het vraagt steeds onze aandacht maar blijft genegeerd worden door velen. 

Het wordt verstopt onder alle hardheid en grapjes die erover gemaakt worden. Het slachtoffer in ons wordt continu weer op zijn plaats gezet en krijgt bij velen van ons geen ruimte om er te zijn. 

Het slachtoffer is omgeven met gekwetstheid en verdriet. Het slachtoffer in ons heeft erkenning nodig van alle onrecht dat hem of haar is aangedaan. Soms zijn we ons niet eens bewust dat er een bepaald onrecht is geweest omdat we dingen zo normaal vinden. Pas als we ons daar bewust van worden van het onrecht wat ons is aangedaan en wat we ons zelf hebben aangedaan dan blijkt dat het slachtoffer geen slachtoffer is. 

 

Het is een prachtig deel in ons dat ook niet als slachtoffer gezien wil worden. Het is het meest krachtige en liefdevolle deel in ons. Kracht vanuit zachtheid en dat is een hele andere beweging dan kracht vanuit hardheid. Omdat het zo krachtig is en er niet mocht zijn is er veel kracht tegenover gezet om het te kunnen onderdrukken.


 De zachte kern van wie wij zijn wordt beschermd door de hardheid. De tijd is nu gekomen om de zachtheid te zien en er te kunnen laten zijn, we mogen gaan leven vanuit onze kern. Vanuit wie we werkelijk zijn. Dat is onze unieke kracht. 

De hardheid mag losgelaten worden. 

 

Alles emoties mogen gevoeld worden die dat prachtige deel van ons omringen. 


Ik zie op vele vlakken dat er steeds meer begrip komt voor gevoelens. ook zie ik dat mensen er begrip voor kunnen hebben maar voor een bepaalde tijd en dan is het weer klaar voor ze, het begint te irriteren en dat gevoel willen ze niet voelen en dus moet alles maar weer normaal worden zoals het was. Ook die innerlijke irritatie mag gevoeld worden. 


 Ik zie dat er steeds meer mensen naar buiten treden en weten en begrijpen wat een creator is en hoe een creator dient te handelen. 

Als creator dien je de verantwoordelijkheid te nemen voor jou creatie. Dit is op dit moment erg zichtbaar. Je bent verantwoordelijk voor wat je zegt en hoe je reageert en voor wat daaruit ontstaat. 

Nu maakt het niet uit wat je zegt of hoe je reageert, alles is oke maar je dient wel de consequenties te dragen die eruit voort komen. 


 Vele mensen roepen van alles maar zijn zich niet bewust wat dat roepen bij een ander teweeg brengt en daarmee bij hunzelf terug komt en daar is nu een verandering in aan het komen. Mensen leren op verschillende levels op verschillende manieren dat het belangrijk is om de verantwoording voor je daden te nemen. 


 Als je iets zegt te zijn, als je zegt dat je staat voor bepaalde dingen dan dien je er ook zelf naar te handelen. Dat is wanneer je helderheid en duidelijkheid creëert. 

Dat is trouw zijn aan jezelf en wie je werkelijk bent. 


 We zijn vergeten aan wie we trouw dienen te zijn en als we trouw zijn aan onszelf dan is er weerstand want al jou creaties moeten dan ook veranderen en dat is niet hun keus. 


 Er is een bal aan het rollen gebracht om een nieuw verhoogd bewustzijn toe te gaan staan en die bal is niet meer te stoppen. 


 We mogen weer vanuit ons hart gaan leven en keuzes maken vanuit het hart. We mogen weer gaan geloven in dingen die onmogelijk lijken. We mogen weer gaan geloven in de wereld waarvan we diep van binnen zouden wensen/weten dat die er is maar waar we niet in kunnen geloven dat dat werkelijkheid kan zijn omdat het zover staat van de werkelijkheid. 


 Deze wereld maag beetje bij beetje gaan ontstaan deze wereld mag de nodige ondersteuning krijgen om stapje voor stapje te kunnen ontstaan. 

Ik zie dat beetje bij beetje steeds meer mensen naar voren gaan komen en deze nieuwe wereld zien en ervaren en beetje bij beetje gaan begrijpen. 


Samen zijn we aan het co creëren en ieder mag dat doen vanuit zijn eigen unieke zijn. Die zachte kern in ons die een onmetelijke kracht en herstelvermogen met zich meebrengt. Datgene dat een ieder in zijn waarde laat en de vrije wil kan respecteren. 


 Het is onuitputtelijk en kan oneindig lang doorgaan. Het is oneindig. Echter wil jij de keuzes die je hebt gemaakt en wat je daarmee hebt gecreëerd door laten gaan tot het oneindige. 

Waar zet je de grens voor jezelf? Wat heb jij gecreëerd in jou leven en mag er oneindig zijn. Wat zie je liever niet oneindig door gaan. 

Als je zelf je verantwoordelijkheid neemt dan stel je daar je grens. De grens die je stelt is een keus en wat er voort vloeit uit die keus dat is weer voor jou om de consequenties van te dragen. 

Dat wil niet zeggen dat alles wat er gebeurd maar geslikt moet worden. 

Je wordt geconfronteerd met je eigen creaties en soms gebeuren er dan zeer heftige dingen. Je mag gaan staan voor de keus die je hebt gemaakt. Je mag geloven in jezelf en je mag daarin de ondersteuning krijgen die je nodig hebt. Die ondersteuning is ook steeds meer beschikbaar. 

 

Geef je mooiste zelf de ruimte, ze hoeft niet meer afgezonderd te blijven, ze hoeft niet meer onderdrukt te worden. 

Sta je emoties toe als die er zijn. Onder al die emoties zit veel liefde, vreugde en schoonheid. Durf te gaan staan voor wie je werkelijk bent en wees daarin lief voor jezelf, stel jezelf gerust en toon begrip, wees reëel en kijk naar wat er aanwezig is voor jou op dat moment. Wat heb jij nodig en geef dat aan jezelf zonder enig oordeel. Kijk maar wat er gebeurd en wat er gaat ontstaan. 

Geloof in jezelf, in degene van wie je diep van binnen voelt dat je bent. 

 

TV uitzending Rtl4  Life is Beautiful

de uitzending is hier te bekijken

Created with Sketch.

Ik ben benaderd door Rtl 4 om iets te vertellen over mijn praktijk. Ze wilden meer aandacht geven aan de complementaire zorg. Op 19 april zijn de opnames geweest en dit is dus op moederdag om 12 uur te zien op tv. Op zaterdag 14 mei is er een herhaling om 12 uur en daarna zal het ook op mijn website te zien zijn.

Je ziel toestaan  24-04-22

Created with Sketch.

Als je ziel indaalt betekend dat dat er meer licht in je komt. 
Je ziel is licht 
Je ziel is bewustzijn 
Je ziel is je zelfgenezend vermogen, hoe klein het ook aanwezig is. 
In ons lijf herbergen we een klein stukje van onze ziel. Het prachtige licht in ons hart dat door vele ervaringen van dit leven en vele vorige levens steeds wat minder fel schijnt. 

Om onze ziel weer te ontwaken mogen we het licht in ons hart weer aanwakkeren. 
We dienen dan alles wat ons hart donker maakt op te schonen. Ons bewust te worden van onze ziel en leven vanuit onze ziel weer voorrang geven op leven vanuit het ego. Onze ziel is energie en die energie is enorm en kan niet volledig in ons lichaam aanwezig zijn, datgene dat niet in ons lichaam aanwezig is noemen we ook wel ons hogere zelf. 
Als we meer van onze ziel toestaan in ons lichaam dan komt er meer licht en hebben we dus ook de kans om bewuster te worden van wat er allemaal in ons aanwezig is. 

We zijn prachtige wezens maar we kunnen dat niet zien of ervaren omdat we zo ontzettend veel rommel vasthouden in ons lijf en onze geest. Ervaringen die we niet meer willen ervaren en weg willen stoppen ergens in ons lichaam, ver weg, zodat we ons veilig kunnen voelen.
 Met als resultaat dat we onszelf zo vol proppen met rotzooi en eigenlijk vol zitten met afval dat op een gegeven moment niet meer verwerkt kan worden door het lichaam. 
Je krijgt lichamelijke klachten. Je krijgt dan een mogelijkheid om op te ruimen met ondersteuning van de medicatie en behandelingen of therapieën en zodoende meer bewust te worden. Echter dit zijn we ook allemaal collectief vergeten. 
Vele mensen blijven doen wat ze altijd hebben gedaan waardoor er nog meer afval opgestapeld wordt in plaats van opgeruimd. We zetten onszelf op deze manier steeds vaster, krijgen steeds minder bewegingsvrijheid door al die afval. Door je ziel weer toe te staan en contact te leggen met je hogere zelf sta je ook je zelf genezend vermogen toe. 

Je wordt weer ondersteund. Je kan je beetje bij beetje weer herinneren wie je eigenlijk bent vanuit je ziel Doordat je meer licht in je lichaam toestaat kan je ook bewust worden van wat er gaande is in je lichaam en kan je leren begrijpen dat datgene wat je niet meer wilde zien en voelen eigenlijk een deel in jezelf vertegenwoordigd een deel dat je niet begreep. Je kon niet begrijpen wat het jou wilde vertellen en daarom beangstigde het je. 

Door meer van je ziel toe te staan, je liefdevolle zelf, datgene waar je je geliefd voelt en thuis bent, waarin je kan vergeven en jezelf kan zijn, door dit toe te staan laat je je zelfgenezend vermogen toe en kan je beginnen met opruimen. Je kan jezelf weer opnieuw leren kennen op een andere manier. Het leven wordt lichter en je voelt je gedragen en ondertussen wordt je je steeds bewuster en ruim je steeds meer op. Natuurlijk levert dit ook wel even wat vervelende momenten op maar ondanks dat voel je je gedragen en eenmaal je weg erdoorheen gevonden is alles anders. Je leert door deze ervaringen steeds beter om door de pijnlijke opgeslagen momenten heen te gaan en je gaat steeds meer ervaren wat het je daarna brengt. Je krijgt gaande weg steeds meer vertrouwen.

 Je lichaam veranderd, je krijgt meer zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid met een goede steeds steviger wordende basis. Het is tijd om al het moois dat je bent te mogen ontvangen, weer te leren herkennen en begrijpen waarom dingen zo zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Je mag weer met al jou verschillende zielsdelen leren communiceren. 

Alle zielsdelen in jou mogen weer helemaal op de juiste manier op elkaar afstemmen zodat alle zielsdelen weer als 1 ziel kunnen functioneren. We zijn niet gebroken of gescheiden. We denken dat we afgescheiden zijn. We mogen onszelf weer (h)erkennen en toestaan. We mogen degene zijn die we ergens diep van binnen allang al wisten dat we dat waren. 

Onze ziel mag ons hele lichaam vullen en via onze voeten contact maken met de aarde. Je ziel is welkom op de aarde. De aarde en je ziel mogen samenkomen en de liefde en voeding die hieruit voortkomt mag met liefde ontvangen worden. Hemel en aarde mogen samenkomen in jou. Je mag genieten van wat dat jou gaat brengen. 

Wil je meer weten over hoe je je je ziel stapje voor stapje weer toe kan staan? 
Wil je weten hoe je je communicatie met je verschillende zielsdelen verbeterd/hersteld? 
Wil je meer weten over zielsdelen? 

Kijk dan verder op mijn website of neem contact op om te kijken wat ik voor je kan betekenen.De Zondeval, Adam en Eva, de Levensboom, de boom van Kennis van goed en kwaad en de slang                  02-04-22

Created with Sketch.

Je bewustzijn is de bodem van jou bestaan.

Je bewustzijn is licht. Jou innerlijke licht dat in jou brand. Je zielenlicht.

Des te groter dit licht des te meer bewustzijn er is.

Als iemand veel licht in zich draagt noemen we dat een hoger bewustzijn.

Als iemands lichtje nog sluimerend en zacht aanwezig is dan zit deze in een lager bewustzijn.

In het lagere bewustzijn ben je je bewust van wie je bent als mens en ben je je bewust van je fysieke lichaam. Dit is de plaats van waaruit jij de wereld inkijkt.

 

Je groei in bewustzijn heeft ermee te maken dat je je bewust wordt van je emotionele lichaam, je mentale lichaam en je spirituele lichaam. Dit zijn lichamen die ook bij jou horen maar niet zichtbaar zijn maar toch aanwezig in jou leven. Je ervaart ze wel en ze beïnvloeden jou leven.

Des te meer jij bewust bent van hoe je fysieke lichaam in verhouding staat met jou andere lichamen en des te meer jij deze lichamen betrekt in jou leven en ook aandacht schenkt net als aan je fysieke lichaam, des te groter jou innerlijke licht wordt.

Je kan je bewuster worden van deze lichamen door bewust in het leven te staan en aandacht te schenken aan wat het leven jou brengt en heeft gebracht en wil dat het jou brengt.

Het leven geeft jou continu boodschappen om je weer bewust te kunnen worden van jezelf en je licht te laten groeien en zo een steeds groter bewustzijn te krijgen. We zeggen dan een hoger bewustzijn.

De bijbel is zo een aanwijzing die het leven ons geeft. Er wordt grote waarde aan gehecht.

God is het allesomvattende bewustzijn. Als jij in jou alles omvattende bewustzijn zit. Jou ziel die alles is wat in die ziel aanwezig is, dan handel je vanuit je goddelijke zelf. Je goddelijke zelf is als een zon.

De zon wil gezien worden en maakt alles zichtbaar. 

Bij het verhaal van Adam en Eva in de tuin van Eden en de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad.

Wijst de zondeval op de val van de zon.

We verlaten ons goddelijke zelf en vallen terug in ons onderbewuste. De zon is dan een klein vonkje in ons geworden en dat is niet wat de zon wil de zon (jouw ziel) wil volop kunnen schijnen. De zo(o)n wil de zon (vader) zijn vandaar het dreigement dat door God geuit werd ten opzichte van adam en eva.

Adam en eva zijn het mannelijke en vrouwelijke in jou echter zijn ze onbewust van hun goddelijke gaven aanwezig in het goddelijke rijk. De tuin van eden geeft een mooie tuin aan met bomen en vruchten (de natuur) en de dieren…de slang, de slang die eva verleid om de vrucht te eten.

 

Zondeval

Je hebt een gezegde: ergens de vruchten van plukken

Dit gezegde is er niet voor niets: is ook een aanwijzing.

Een baby is ook de vrucht van het mannelijke en vrouwelijke. Een vrucht van een boom ontstaat en groeit en als deze rijp is dan kan het gegeten worden, valt van de boom. Als de vrucht rijp is dan kan de boom deze loslaten.

De vrucht is de creatie van de boom.

Wij mogen ons bewust worden van onze eigen gecreëerde vruchten en hoe deze vruchten dan ontstaan.

Op het moment dat eva de appel pakte omdat de slang…het dierlijke haar daartoe verleidde omdat ze kennis wilde hebben over goed en kwaad…Eva had toen geen enkel idee hoe die vrucht ontstaan was en dat deze appel haar eigen creatie was, niet alleen de appel de gehele tuin ook de bomen van kennis van goed en kwaad en de levensboom dat waren ze zelf.

De verleiding om die kennis weer te hebben heeft ervoor gezorgd dat ze terug vielen in een laag bewustzijn. Ze gingen van hoog en vielen naar laag. De grond viel weg onder hun voeten omdat ze op een andere bewustzijn laag gingen ervaren. Dat werd hun nieuwe voedingsbodem.

Adam en eva zijn het mannelijke en vrouwelijke in ons. Wij hebben in al die jaren dat we hier op aarde zijn geleerd over goed en kwaad. We hebben steeds meer kennis opgedaan. We hebben dit gedaan meestal vanuit een plichtsbesef en overleven. We hebben niet echt naar ons hart en onze lichamen geluisterd. Nu nog heel vaak negeren we wat ons fysieke lichaam ons aangeeft, ook dat zijn tekens. Een teken van pijn of jeuk of fijn gevoel is de manier waarop ons fysieke lichaam met ons communiceert. Onze gezondheid en bewust met die gezondheid bezig zijn is dus bezig zijn met bewustwording.

Hoe communiceer je met jezelf. Hoe communiceer je met jou geest en jou ziel en al je andere lichamen, hoe herken je jou eigen creaties want je bent je goddelijke zelf en je kan in het paradijs leven als dat is wat je voor jezelf creëert. Je mag weer ontdekken hoe je creëert en hoe je energie en bewustzijn samen kan gebruiken om te creëren. Je mag weer ontdekken wat het leven is en inhoud. Je mag weer ontdekken wat levens energie is en hoe je deze energie vorm geeft. Je mag je weer bewust worden dat je goddelijke zelf nooit weg is geweest, je herkende het alleen niet.

Jezus is hier op aarde gekomen om een nieuw bewustzijn te brengen. Leven vanuit je hart. Hij liet een weg zien die leid naar de vader (zon). Een nieuwe voedingsbodem vanwaar uit we kunnen leven, zodat we niet meer dieper hoeven te zakken.

Hij heeft ons zielenlicht aangewakkerd zodat het kan gaan groeien.

Nu is het aan onszelf om dat zielenlicht groter te maken en onze eigen voedingsbodem in ons te maken. We mogen onze eigen autentieke zijn een bodem/ podium geven om op te staan om de wereld te zien vanuit ons eigen innerlijke perspectief en vandaaruit verder te bouwen en ons licht steeds groter te maken en om onze creaties het licht te schenken.

De val in bewustzijn had ermee te maken dat het licht (mannelijke) groots aanwezig was maar het vrouwelijke die zwanger is en de baby (vrucht) tot ontwikkeling laat komen die zie je niet meer in het volledige licht.

In de baarmoeder is het donker en is het licht gedempt. Je bent wel continu omgeven met de hart energie van je moeder. Het hart van het kind en de moeder kloppen samen.

De aarde is de moeder en de aarde is natuur. De natuur in ons mag weer geëerd worden en ontdekt. Wie we in wezen zijn…dat is onze natuur.

Het goddelijke bestaat uit licht en donker. Iets dat gecreëerd wordt ontstaat in het donker…zo ook een zaadje in de grond. Het mag wortel schieten en naar buiten toe doorbreken om dan pas door de zon gevoed te worden. Tot die tijd warmt de zon de grond op en is dus wel aanwezig maar niet zichtbaar als licht.

De zon schenkt ons warmte en geborgenheid. De aarde geeft ons ook geborgenheid en voeding.

De aarde, onze aard. De zon, het zielenlicht in ons wat zich toont in ons hart.

De vader (goddelijke licht (bewustzijn), je ziel ) is in ons aanwezig ( de moeder, je aard en je stoffelijke (fysieke)lichaam is ook in jou aanwezig.

Samen zijn ze jou. Jij bent de vrucht die hieruit is voortgekomen en de zaadjes in jou (gedachten) die mogen zich ook gaan voortplanten en ontwikkelen zodat je daar de vruchten van kan gaan plukken te zijner tijd.

We zijn dus allemaal al in de tuin van Eden maar om bewust te worden van wie we werkelijk zijn moesten we vallen in bewustzijn om zo weer stapje voor stapje bewust te worden van wie we zijn en te leren hoe creatie in elkaar zit. En te leren hoe we zelf kunnen creëren vanuit ons goddelijke (bewust) zijn.

Dat is een nieuwe voedingsbodem die er is van waaruit je met een geheel ander perspectief kijkt naar de mens en de aarde. Het licht en donker horen bij elkaar. Het is geen rechte lijn van een lager bewustzijn naar een hoger bewustzijn te klimmen. Het is niet van het ene uiterste vallen in het andere uiterste. Het is een cirkel  of een soort golf waarbij het elkaar kan ondersteunen en afwisselen. Dingen ontstaan nu eenmaal in het onderbewuste en heeft tijd nodig om in rust te groeien. Niets is ooit afwezig het veranderd alleen van vorm.

Ons gezamenlijk bewustzijn….de wereld die we buiten ons zien en waarin we ons bewegen is nu zodanig gegroeid in bewustzijn dat er een nieuwe grond komt vanwaar uit we weer verder bewuster kunnen gaan leren,  creëren en ervaren.

Eerst bewogen we ons voort allemaal op dezelfde vloer nu hebben we allemaal een grond basis en vandaaruit kunnen we onze unieke zelf naar voren laten komen.

De nieuwe basis bestaat uit bewuster zijn van het belang van onze gezondheid en nieuwe normen en waarden die ontstaan. Dit is collectief. Een grote verandering. Hierin leren we dat we andere meningen hebben en andere gevoelens. Dat is ons unieke zelf die je laat zien dat je niet hetzelfde bent als de rest. Zo ga je op zoek naar gelijk gestemde en in die groep kan je weer meer van jezelf bewust worden. Zo wordt je je steeds bewuster van je authentieke zelf. Je vind jou waarheid, jou manier van creëren en alles dat jij bent gezien vanuit je goddelijke zelf is perfectie. Je mannelijke zelf en je vrouwelijke zelf herkennen elkaar weer en begrijpen elkaar weer waardoor de vrucht die hieruit voortkomt uit pure liefde anders zal zijn dan gecreëerd vanuit onbewustheid. We leren nu bewust te creëren, iedereen weet dat als je iets leert dingen nog niet perfect gaan. We creëren nu nog soms dingen die we niet wensen maar zodra je het bekijkt vanuit een ander perspectief van je bewustzijn dan is iets dat niet gewenst is uiteindelijk toch gewenst.

Niets is voor niets.

Of ons pad nu een weg is van herinneren of leren dat is ook hoe je erin staat. Verleden, heden en toekomst zijn allemaal NU als je in het heden staat en naar de toekomst kijkt dan moet je nog leren. Als je vanuit de toekomst kijkt naar het heden of in het heden staat en kijkt naar het verleden dan herinner je je dingen.

Hoe jij ervaart hangt af van jou perspectief. Er is dus geen goed of fout. Willen we elkaar begrijpen dan dienen we ons op elkaar af te stemmen en het juiste perspectief te vinden waarop we elkaar begrijpen. 

Op een lager bewustzijnsniveau is de communicatie anders dan in het hogere bewustzijn.

Iemand met een hoger bewustzijn kan wel afdalen naar een lager bewustzijn aangezien deze weet hoe je op de verschillende lagen van bewustzijn dient te communiceren. Deze kan zich goed afstemmen.

Van het lagere bewustzijn kan je niet zomaar in een veel hoger bewustzijn terecht komen. Je begrijpt dan helemaal niet wat er gebeurd omdat de communicatie zoveel verschilt. Iemand kan je wel een kijkje geven vanuit het hogere bewustzijn door zijn licht te laten schijnen op wat er mag zijn voor jou zodat je een richting hebt.

Als je je niet bewust bent dat je van een hoger bewustzijn naar een lager bewustzijn gaat dan is dat ook erg verwarrend.

Dit afdalen naar een lager bewustzijn en steeds een beetje hoger in bewustzijn gaan dat laat ook de engelen zien. Die heen en weer gaan op de trap naar de hemel. Waarom de Engelen die dicht bij God staan 6 of 4 vleugels hebben en deze nodig hebben om hun licht te bedekken als ze in de lagere dimensies (lagere bewustzijnslagen)komen.

Dit laat de gevallen engelen zien. De engelen vielen omdat er nog geen trap was. De vloeren van nieuw bewustzijn waren nog niet gelegd. Iedere tree staat voor het verkrijgen van een hoger bewustzijn en van daaruit jou perspectief vormen.

Zoals het goddelijke in jou is is ook de engel in jou. De engelen kunnen jou helpen om weer de trap naar boven te beklimmen en je goddelijke zelf hier op aarde te zijn. Omringt met vele gelijkgestemden.

Het paradijs is niet onbereikbaar, via de trap komen we er, we hoeven er niet dood voor te gaan we hoeven alleen maar steeds bewuster te worden stapje voor stapje.

Zondeval

Zon  Vader zielenlicht (Zoon/ man) bewustzijn en warmte

Deva natuurwezens (aard (moeder)jou natuur)

Eva ( jou vrouwelijke zelf)

Al   ( het goddelijke kind, de vrucht, het Al mannelijke zelf en vrouwelijke, de vader en de moeder)

De slang is de kundalinienergie, onze levenskracht opgerold als een slang ter hoogte van ons heilig been.

De levensboom is als een trap, van tak naar tak steeds hoger tot in de kruin, de wortels van de boom diep en stevig in de aarde geworteld, groeiend tot hoog in de lucht.

De aarde en de hemel samen laten komen. Wij zijn die boom waarin hemel en aarde samenkomt. Goed geworteld met een stevige basis ons bewustzijn hier op aarde brengen. De hemel op aarde brengen.

De boom met kennis van goed en kwaad, dat is de dualiteit begrijpen, je hogere bewustzijn ook verankerd hier op aarde.

Met hart en ziel hier op aarde aanwezig kunnen zijn onszelf volledig bewust van wie we zijn en van al onze gaven die we bezitten en vanuit dat bewustzijn creëren. Dat is wat alles anders zal maken. We leven hier in het donker maar er komt steeds meer licht, dingen worden helder en duidelijk, dingen kunnen niet meer verborgen blijven. We dienen onze onbewuste creaties onder ogen te komen en verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Het te zien voor wat het werkelijk is en dat te accepteren. We kunnen het dan loslaten zodat de energie neutraal kan worden en er iets nieuws gecreëerd kan worden vanuit een ander perspectief en zou manifesteren we met zijn allen een nieuwe vloer van bestaan ( een volgende dimensie)

 

Dit is al wat ik nu bewust ben maar bewustzijn is continu aan verandering onderhevig. Iedere keer is er weer een ander perspectief en soms vanuit een ander perspectief lijkt iets anders niet te kloppen.

We zijn continu aan het groeien. We zijn als een universum dat blijft expanderen, er komt continu een andere kijk of weer een nieuwe kijk op dingen. Dit is niet erg dat mag. 

Soms wel wat verwarrend als dingen weer veranderen en jij niet anders kan dan mee veranderen en je dan 10x tegen hetzelfde aanloopt voordat je ontdekt dat er ook een andere manier is. Het is allemaal prima, geniet ondertussen ook van de fijne dingen die je gaande weg hebt gecreëerd.

Soms ontdek ik dat wat ik heb geschreven toch niet helemaal klopt maar dan kijk ik net weer vanuit een ander perspectief. Ik kan niet blijven corrigeren zodat het in een ander perspectief ook duidelijk wordt. Zo raak ik nooit uitgeschreven. Wel kan ik jou een ander perspectief laten zien wat je aan het denken zet zodat jezelf ook een verschuiving kan maken als dat is wat je wilt.

Wil je iets begrijpen dan zal je zelf je perspectief moeten veranderen zodat je het voor jou in het juiste perspectief kan plaatsen. Willen begrijpen maakt nieuwsgierig.

Je hoeft je niet naar beneden te laten halen, je mag groeien, je mag een ander perspectief hebben en je mag je omringen met gelijkgestemden, een plek waar je je begrepen voelt met dezelfde voedingsbodem.

Als je de trap afdaalt naar een lager bewustzijn dan moet dit vooral je eigen keus zijn zodat verwarring zich niet meester over jou kan maken. Ook dit is een pad om te gaan. Des te vaker je valt des te sneller je weer opstaat totdat je weet dat je niet hoeft te vallen en dat je gewoon de trap kan nemen. De engel in jou hoeft ook niet te vallen. Ze kan haar vleugels gebruiken om te vliegen onderwijl ze aan de trap werkt en een nieuwe bodem creëert. Zo ontstaan er steeds nieuwe levels van bestaan, in onszelf en buiten ons. 

Creëren 01-04-22 

Created with Sketch.

Bijzonder hoe je gaande weg tijdens je ontwikkeling ervaart wat je hebt gecreëerd gedurende je leven en dat je merkt dat er dingen zijn die je tegenwerken en dingen die je ondersteunen. 

Uiteindelijk is alles ontstaan uit jou energie en gevormd met gedachtekracht. 
Alles waar je tegenaan loopt lijkt je soms niet te ondersteunen of tegen te werken. 
We willen het het liefst niet meer zien of meemaken of dat het ons met rust laat.
Meestal is het een kwestie van niet begrijpen waarom iets er is op die manier.

Op het moment dat je hetgeen dat zich aandient bekijkt vanuit het juiste gezichtspunt dan kan je zien dat het je toch op 1 of andere manier heeft gediend. Als je begrijpt wat het je komt brengen dan pas kan het losgelaten worden en zal de energie zich neutraliseren en kan dan weer opnieuw gebruikt worden en op een andere manier door andere nieuwe gedachten weer gevormd te worden. Zo is alles wat je gebracht wordt een cadeautje alleen is het soms niet zo mooi verpakt en worden we bij het uitpakken soms geconfronteerd met vele verschillende emoties van woede en verdriet of eenzaamheid. Van alles dat er is is niets overbodig en niets of niemand hoeft buitengesloten te worden want je sluit daarmee alleen maar een deel van jezelf buiten. 

Dat wil niet zeggen dat je maar met iedereen moet omgaan. Je dient toch je grenzen te stellen anders gaan je creaties oneindig door en dat is niet nodig. Soms is een creatie je van dienst geweest en niet langer meer nodig. Het is aan jou om dit aan te geven aan jou creaties.

Zo ga je steeds meer je leven creëren met situaties die fijn en prettig zijn. Een leven waarin je je thuis voelt. Een leven waarin je kan groeien zonder stress. Een leven met fijne mensen om je heen.
Wil je een naar leven creëren dan kan dat natuurlijk ook maar dat is niet wat we van binnen zijn.
Uiteindelijk blijft het jou keus en verantwoordelijkheid wat voor leven je onbewust hebt gecreëerd en nu mag je dat bewust gaan omvormen tot een meer passend leven mits dit is wat je wilt. 

Milieuverontreiniging en Emoties  31-03-22

Created with Sketch.

Milieu verontreiniging en Emoties.

 

Het milieu is je omgeving.

Wat is jou omgeving? Wat omgeeft je letterlijk?

 

Het is voor velen nog steeds een gangbare gedachte dat jezelf/ je lichaam eindigt bij je huid of de haren op je huid.

Velen op deze pagina die zien dit al anders maar het is toch belangrijk voor het complete plaatje.

Het eerst volgende dat ons omgeeft is onze aura.

 

Dit bestaat uit verschillende lichamen.

Je hebt als eerste je fysieke lichaam dan je emotionele lichaam, je mentale lichaam en dan je spirituele lichaam. Je spirituele lichaam is weer verdeeld in meerdere lagen.

 

In al jou lichamen zit informatie opgeslagen. Vele verschillende ervaringen en dan met name de ervaringen die we een plekje moeten geven. Dit plekje houd in we zetten het ergens neer en willen het dan het liefst maar weer vergeten. Het zijn vaak ervaringen waar we emotioneel niet goed weten hoe we ermee moeten dealen of ervaringen die ons emotioneel blijven maken dit kunnen ook mooie overweldigende emoties zijn. Als we iets zien dat die emotie triggert dan willen we het het liefst nog verder wegstoppen omdat we al die emoties niet willen. We zijn vaak bang om ons in die emotie te verliezen.

 

Alsof je verdrinkt in de diepe zee omdat je jezelf niet meer boven water kan houden of bij hele mooie gevoelens dat het teveel is om te dragen, we raken overprikkeld.

 

Al deze/onze lichamen staan met elkaar in contact, ze vloeien in elkaar over en geeft ons informatie over onze omgeving. Het laat ons dingen weten en voelen en het geeft ons bescherming. 

Ook via onze aura gaat er energie van ons naar buiten. Je aura is als een soort filter.

 

Ziekte ontstaat doordat er teveel is opgeslagen, is vastgezet door ons in onze aura. We horen geen dingen vast te zetten, alles dient door te stromen van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

Angsten die we vast zetten kunnen weggezet worden in bijvoorbeeld je spirituele lichaam,

doordat de doorstroming niet goed meer is ga je dingen anders ervaren dan bedoeld. Zo ontstaan er steeds meer blokkades omdat de dingen niet op de juiste manier binnen komen en naar buiten gaan.

 

Ons emotionele lichaam helpt ons bij het reinigen van al deze lichamen echter staan velen van ons het emotionele lichaam niet toe om er te zijn, het wordt genegeerd en al onze andere lichamen moeten alle shit (sorry voor de bewoording maar dit moest wel het woord zijn dat ik moest gebruiken) maar dragen. Al deze heftige ervaringen kunnen geen kant op en belasten onze lichamen steeds meer

 

Dit is de milieuverontreiniging. Onze directe omgeving trekt het niet meer. De buitenwereld weerspiegeld wat er in ons aan de hand is.

Nu dit wetende hoe zal de aanpak van de milieuverontreiniging aangepakt moeten worden?

Hoe zal het klimaat probleem aangepakt dienen te worden? Tuurlijk moet er aan de buitenkant ook iets gedaan worden maar als wij alle narigheid bij onszelf eens op gaan ruimen dan zal het klimaat ook gaan veranderen waardoor de problemen zonder al teveel bemoeienis van ons vanzelf zal gaan veranderen. 

 

Al die opgeslagen ervaringen uit dit leven, vorige levens, zeer heftige ervaringen en kleine negatieve gebeurtenissen. Iets wezenlijks maar ook onwezenlijke dingen, die geven stress. Des te meer we op hebben geslagen en met ons meedragen des te groter de stress. 

Als we geboren worden is er al stress in ons lichaam aanwezig vanuit familie karma en eigen karma vanuit vorige levens en de familie karma komt mee via je DNA. Al die stress is erg slecht voor ons en die stress wordt alleen maar meer en meer door het niet erkennen van al onze lichamen.

 

Het is tijd om al onze lichamen te respecteren. Ook het mentale lichaam wordt genegeerd. Vele mensen willen in het nu zijn en willen het ego loslaten en dat houd in dat velen alleen gaan voelen en niet meer nadenken. Ons spirituele lichaam wordt ook nog door vele mensen genegeerd.

 

Het is tijd om alles dat we zijn te omarmen en lief te hebben. Onze lichamen op te ruimen en grote schoonmaak te houden. Mensen te laten weten dat er veel meer is dan alleen ons fysieke lichaam. Alle lichamen hebben aandacht nodig en willen graag delen met je wat er in ze aanwezig is. Iedere keer als je iets opruimt wordt je weer een beetje bewuster van wie je ook alweer was. We hebben geleerd met de beperkingen van onze lichamen om te gaan. Doordat de energie niet goed doorstroomd zijn we beperkt in wat we kunnen en in ons weten wie we zijn.

 

Des te meer je opruimt des te helderder alles voor je gaat worden, des te beter het contact wordt met je hogere zelf. Je leert jezelf weer te begrijpen en het contact met jezelf wordt steeds helderder en fijner. Het is niet makkelijk maar het is wel nodig om te doen. Het gaat er niet om om uit je comfort zone te stappen en zo maar door je angst heen te gaan. 

Je dient de juiste ingang te vinden, de juiste deur te openen met de juiste sleutel. De juiste deur laat je vanuit rust zonder angst kijken naar wat er is, hetgene dat je heeft getraumatiseerd. Hierna begrijp je wat er is en waarom je zo hebt gereageerd, je emoties kunnen dan gerust naar voren komen en daarna kan je het zonder probleem loslaten en de volgende stap zetten.

 

Hoe vind je de juiste deur?

Niet alle deuren gaan open, andere deuren openen maar hebben een doodlopende weg of een weg waar je rondjes blijft lopen. Achter iedere deur zit een oneindig kunnen ervaren. Net zo oneindig als het universum. Als je merkt dat de weg die je loopt niets oplost dan is het aan jou om te zeggen stop dit wil ik niet meer en weer terug te lopen. Soms hoef je maar een stukje terug te lopen omdat je een afslag hebt gemist. Soms moet je weer een heel eind terug. Des te meer je oplost en door de emoties heen gaat des te meer je gaat voelen en des te sneller heb je door welke deuren de juiste zijn en welke niet. Terug lopen heeft te maken met kijken naar je verleden. Als je een deur opent kan je een toekomst zien. Zo heb je in het nu toch je verleden en je toekomst allemaal samenkomend in het nu.

 

Door hier allemaal doorheen te gaan ga je ook patronen herkennen en daar breek je dan uiteindelijk doorheen. Pas als de patronen doorbroken zijn kan er iets nieuws komen. Doordat je ook steeds begrijpt wat er is gebeurd en waarom ben je ook in staat om andere keuzes te maken en zo ook nieuwe ervaringen op te doen.

 

Laten we de emoties van mensen op waarde schatten. Ook al kunnen wij er niets bij voelen of van begrijpen, het is dapper dat ze ze tonen en letterlijk aan het opruimen zijn waardoor ze steeds meer licht van zichzelf in de wereld kunnen brengen. Laten we stoppen met oordelen over onze eigen emoties en gevoelens en gedachten, hoe slecht we ze ook kunnen vinden. We hebben allemaal last van goede en slechte gedachten en gewenste en niet gewenste emoties.

 

Dit alles is allemaal energie. Levensenergie. Iets dat al die tijd niet gewenst is wil eerst erkend worden en geaccepteerd en dan kan het loslaten en wordt het weer pure levensenergie die je weer opnieuw kan vormen door aan te geven wat jij graag wilt en hoe jij graag je leven zou willen zien en hoe je je zou willen voelen. Ze zeggen niet voor niets haat en liefde liggen dicht bij elkaar en dat is waar. Je kan alleen bij de liefde komen om door die haat heen te gaan, het gevoel te (h)erkennen dat het er is en geen mooi weer blijven spelen of er omheen draaien. Je hoeft niet te handelen naar de haat die je voelt maar alleen erkennen dat het er is en het gevoel voelen op een plek waar jij in rust bent en je veilig voelt. Omringt door liefde en zachtheid heeft haat geen houvast en zal ook loslaten en liefde kunnen worden. Dit zijn natuurlijk wel 2 extremen en gelukkig zit er nog heel veel tussen in.

Wees lief voor jezelf en erken tot in het diepste van jou zijn wie je bent. Er zal dan letterlijk een nieuwe wereld voor je open gaan.

De sluier der vergetelheid  30-03-22

Created with Sketch.

 

Deze sluier is letterlijk iets dat om je heen zit en je in je kan voelen. 
De sluier veroorzaakt stress. Het komt van onder in je lichaam en werkt zich naar boven. 
Het grijpt je letterlijk bij de nek en schouders en geeft je daar allerlei pijnlijke klachten, de bekende stressplekken in nek en schouders. 

Onderwijl doet het onbewust je bewustzijn verlagen en vergeet je van alles, raak je afgeleid en kan je mist in je hoofd voelen. Dingen zijn niet helder. Het geeft je ook pijnklachten en laat ons zorgen maken.Het komt naar voren als je geen vertrouwen hebt in je zelf helende vermogen en niet vertrouwd op wie je in wezen bent. Het is bij iedereen aanwezig en voor velen is dit een normale staat van zijn maar als je gevoeliger wordt en je bewustzijn steeds helderder wordt dan ga je het ervaren voor wat het werkelijk is.

Ik ervaar de sluier nu letterlijk als ik pijn voel in mijn nek en schouders en soms is het zelfs alsof iemand echt hard in mijn nek knijpt. Als ik het dan toespreek en zeg hier niet van gediend te zijn, het doet me namelijk letterlijk pijn en ik wordt moe en het maakt mijn hoofd foggy, dan voel ik dat het zakt en alle zwaarheid meeneemt en mijn hoofd is weer helder, mijn moeheid is weg. 

Het is dan alsof er een muur of iets dat om je heen zit helemaal naar beneden gaat. Soms blijft het hangen bij mijn bekken of ergens in mijn benen en ik zeg dan dat het helemaal weg mag gaan.Deze sluier hoeft er niet meer te zijn. We mogen weer volledig herinneren wie we zijn zonder de afleiding die deze sluier ons brengt. 

Het is apart dat het sluier genoemd wordt want het is veel vaster en zwaarder dan je zou verwachten bij het woord sluier. Het is veel meer dan alleen mist of stof, het lijkt eerder een soort van harnas. Ook dit is een energie die er niet op deze manier hoeft te zijn, het is echter toch deel van ons en mag nu op de juiste manier aanwezig zijn. Ondersteunend i.p.v. bedreigend of tegenwerkend.

Als je weer bewust wilt worden van wie je bent dan is dit waar we steeds tegenaan lopen, het komt in verschillende vormen naar voren. Door beetje bij beetje bewust te worden heeft dit steeds minder houvast en komen er steeds meer openingen. Je leert steeds meer hoe je de helderheid kan vasthouden en zo dus ook meer helderheid op aarde kan brengen.

Mensen die zich in een hoger bewustzijn bevinden kunnen jou door de sluier heen bereiken. De sluier lost op, heeft geen houvast meer. Hierdoor kan jij je weer herinneren wie je was. Heb je een beter contact met jou ziel om als je weer weggaat bij deze persoon weer omvat te worden met de sluier. Echter door het contact dat er geweest is is er wel een zaadje gepland en dat zaadje mag steeds groter worden door het de juiste voeding te geven. 

Liefdevolle aandacht voor wat je aan is gegeven tijdens de verhelderende samenkomst. Liefdevolle aandacht voor jezelf en wie je bent en deze aandacht vast te houden ongeacht wat je doet of waar je bent.  Zo wordt jou licht steeds groter en heeft de sluier geen houvast meer.

Ervaring betere interne communicatie 27-02-22

Created with Sketch.

Zo mooi om te zien wat er gebeurd als mensen een betere interne communicatie hebben.

Vanavond was ik met iemand die al wat langere tijd met haar eigen interne communicatie bezig is. Als je je eigen interne communicatie aanpast dan veranderd ook direct je communicatie met de buitenwereld.

Ervaar je iets in de buitenwereld wat niet gaat op de manier zoals jij dat zou wensen dan kan je dat aanpassen of corrigeren niet perse omdat jij dat wilt vanuit je ego maar gewoon omdat dingen in harmonie horen te zijn en mogen stromen.

We hadden iets te eten besteld en alle andere mensen die na ons kwamen die kregen hun eten eerder terwijl we een simpele bestelling hadden. Degene die bij me was wilde graag hier naar toe om te eten. Altijd als we daar naar toe gaan dan duurt het erg lang of er gaat van alles mis. Ik vroeg haar of ze het normaal vond dat we zo lang moesten wachten. Nee dat vond ze niet. 

Ik vroeg haar hoe ze zou willen dat het zou gaan. 
Ze sprak het juiste zieldeel in haar zelf hierop aan en ze had het in zichzelf uitgesproken en direct werd ons nummer omgeroepen.De eerste keer dat dit gebeurde bij mezelf dacht ik ook, dat is gewoon toeval maar keer op keer gebeurd het weer en het blijft zo.

Als je je juiste zieldeel aanspreekt dan veranderd alles. Je stelt grenzen en geeft aan hoe je het wel zou willen. Hoe het voor jou gevoel zou moeten zijn. Het is echt wonderlijk om te zien hoe je super gemakkelijk echt alles kan veranderen. 

Echter voordat je door hebt welk zieldeel je aan dient te spreken en wat zich precies aandient dat gaat iets moeizamer. Het vereist een andere manier van durven kijken en ervaren van jezelf en de wereld om je heen, maar het resultaat is verbluffend. Zo ontstaat er meer harmonie in jezelf en ook buiten jezelf. Alles vloeit meer in je leven, alles is steeds makkelijker. Je hebt meer vertrouwen en durft ook vanuit vertrouwen je stappen te zetten.

Jezelf klein houden  13-02-22

Created with Sketch.

 

Jezelf klein houden.Tijdens je spirituele groei leer je dankbaar te zijn voor alles wat er is, 
groot of klein. 

Vaak zijn we zo gericht op dankbaarheid voor het kleine maar hebben moeite met het ontvangen van het grote.
We zijn zo gewend om ons weg te cijferen en of ons aan te passen omdat er zoveel oordelen zitten op wie we zijn. Hierdoor blijven we ons klein houden.
Al die oordelen en veroordelingen zijn een soort bescherming op wat er nog dieper in ons aanwezig is.
Ons goddelijke zelf is groots en geeft ons ook bescherming maar op een andere manier.
Onder de goddelijke bescherming kan je je vrij bewegen overal waar je gaat. Er zijn dan geen oordelen meer of de oordelen raken je niet meer.
We hoeven ons niet meer aan te passen als we door deze barrière in onszelf heen durven te gaan. Zonder oordelen, zonder macht of kracht met veel liefde en begrip voor onszelf. In vol vertrouwen op ons goddelijke zelf.
Je stapt in een nog groter bewustzijn met weer de nodige uitdagingen maar ook zeer vele en bijzondere ervaringen. 

Groter bewustzijn en machtsmisbruik 02-02-22

Created with Sketch.

Als je groeit in het bewustzijn van je hogere zelf dan krijg je steeds meer ruimte. Beperkingen worden minder. Je ego geniet van die vrijheid maar weet niet hoe deze ermee om moet gaan.

Als je niet goed weet wat het verschil is tussen je ego en je ziel dan merk je dat er machtsmisbruik gaat plaats vinden. Mensen denken dan dat ze alles kunnen maken en onaantastbaar zijn. 

Je ziel eert de vrije wil en zal nooit misbruik ergens van maken.Je ziel is zich bewust van de macht die het heeft en weet dat het goede altijd wint van het kwade. Dit is een welbekend gezegde.Het is niet iets om over te oordelen een oordeel ergens over vellen is niet uit besteed aan ons ego terwijl we dat wel continu doen. We krijgen er allemaal mee te maken. Het is een leerproces waar we allemaal mee om dienen te leren gaan. We dienen allemaal te leren om met macht om te kunnen gaan vanuit liefde en begrip. Macht en kracht is zoals alles ook energie. Als je de energie bundelt kan je er veel goeds maar ook veel narigheid mee veroorzaken. 

We mogen leren over de verantwoordelijkheid die erbij hoort. Je goddelijke zelf zal je bijsturen op het moment dat je je macht misbruikt. De vraag is...luister je naar je goddelijke zelf? Herken jij dit deel van jezelf? Dit deel wat met macht te maken heeft heeft nog niet te maken met je goddelijke bewustzijn maar met een deel van je engelen bewustzijn.Zo groei je steeds meer in je bewustzijn totdat je al dat je tot je beschikking kan hebben met respect en eer vanuit je ziel en niet je ego kan toepassen.Je ziel is geduldig en zal geen druk uitoefenen. Het zal jou pad eren. Het pad dat jij verkiest om te gaan.Tijdens jou groei in bewustzijn sta je je ziel steeds meer toe en laat je steeds meer je ego los. Je ego wordt ondergeschikt aan je ziel. 

Je ziel gaat de leiding nemen en zal je ego de ruimte geven om te leren en ervaren maar tot een bepaalde hoogte. Des te zuiverder je wordt van bewustzijn des te minder het ego te vertellen heeft. 
Je voelt dan ook precies aan wie spreekt vanuit ego en wie vanuit zijn ziel. 

Er is nog zoveel meer te vertellen. Het is allemaal zo omvangrijk en mooi en bijzonder. We mogen ons bewust worden van wat macht is en wat het inhoud om je macht te misbruiken. Het slachtoffer in ons mag gezien worden en erkend worden. 

Er mag geluisterd worden naar het slachtoffer in je. We hoeven niet meer te denken dat het onze schuld is.Alles wat nu buiten ons zichtbaar is en volop in de media dat is iets wat in ieder mens zelf gaande is. We zijn allemaal ooit slachtoffer geweest en we hebben allemaal ooit onze macht misbruikt. Het is een pittige overgang met veel erin om te doorzien. Het mag allemaal erkend worden. We mogen het gaan herkennen en erkennen in onszelf. Waardoor er een werkelijke verandering kan komen in hoe we ons gedragen en in hoe we met elkaar omgaan en in vrede in onzelf kunnen zijn en samen kunnen leven.

Amandelboom/zenuwen  24-01-22

Created with Sketch.

Gister schreef ik op facebook dat er veel gaande is maar ik kon nog niet echt duiden waar het mee te maken had. Ik voelde me alsof alles teveel was. Voelde me overprikkeld. 

Zowel in mezelf als buiten me was er van alles gaande waardoor ik me overprikkeld voelde, af en toe was het echt teveel en werd ik emotioneel of kon niet meer nadenken. 

Er kwamen verschillende aanwijzingen langs deze week. Zoals dat de wortels van de planten en bomen het zenuwnetwerk van de aarde zijn. Al die overprikkelingen / irritaties die langs kwamen op bepaalde momenten en bij bepaalde situaties of mensen. 

Vanmorgen kwam ik erachter dat het te maken heeft met de amandelboom en allergische reacties die er zijn t.o.v amandelen. Amandelen die ook in je neus en keel zitten en te maken hebben met je afweer komt er nu naar voren. 

Een amandel is een steenvrucht en behoort tot een familie van vruchten waar ik allergisch voor ben.Toen ik erachter kwam vanochtend dat die overprikkeling te maken had met de amandelboom toen was het hele gevoel dat ik had over. 

Er was rust en er was blijdschap. Ik heb de hele dag fijn gewerkt en wat er zich ook aandiende, ik bleef rustig en blij. Voelde geen overprikkeling meer. 
Zo gaat het altijd. 
Zodra ik me bewust ben van wat er gaande is dan is het over, alsof het er nooit is geweest. Maar wel weer een stuk rijker en meer heel in mijn gevoel, weer een stukje meer thuis gekomen in mezelf.

Hier stukjes die ik heb gevonden op internet waar een amandelboom voor staat:Zo staat de amandelboom voor de eeuwige liefde die immuun is voor de dood.
middeleeuwers koppelden de amandel vooral aan de geboorte van Jezus en daarmee aan de reinheid van Maria. Ook Jozef draagt op afbeeldingen nog wel eens een bloeiende amandelstaf. 

Zo zie je: overprikkeld zijn is niet fijn en niet prettig maar die overprikkeling laat eigenlijk iets heel moois zien. Het contact met de amandelboom. De amandelboom die me allemaal mooie dingen verteld over mijzelf over een allergie die er was voor iets moois in mij.

Er zijn nog vele aanwijzingen geweest die me nog zoveel meer hebben laten zien over mezelf en de amandelboom. Het voelt als een cirkel die rond is. Alles omtrent de allergie die er was is doorzien en gevoelt en ervaren en kan nu afgesloten worden en dat ik nu de amandel en amandelboom kan omarmen en kan ontvangen.


Angst voor energieën 05-01-22

Created with Sketch.

Vandaag sprak ik iemand en het gesprek kwam erop dat als je thuis mensen ontvangt voor je eigen praktijk dat je dan last hebt van al die energieën in je huis. Ze vroeg me of ik daar niet tegenop zag of bang voor was. Het antwoord dat eruit floepte was een standvastig nee. Ik kon me er echt niets bij voorstellen. Ik heb eerder een eigen praktijk gehad en toen was die angst er wel. Zodanig ook dat ik toen ben gestopt met mijn praktijk aan huis en een aparte praktijkruimte heb genomen. Een ruimte waar ik veel aan zuivering deed en met de engelen werkte voor bescherming maar ook reiniging.
Ik begreep van mezelf op dat moment niet, toen ik zo standvastig nee zei, waarom ik dat zo standvastig zei. Thuis erover nadenkend kan het best zo zijn dat ze mijn antwoord arrogant vond of nog erger...mij arrogant vond ;) 

Ik ben de afgelopen jaren door zo ontzettend veel angsten heen gegaan. Ik heb mogen ervaren dat al deze angsten en energieën niets zijn om bang voor te zijn. Omdat we dingen niet begrijpen en ons niet bewust zijn van wat er gaande is herkennen we het niet en zijn we er bang voor. Onder al die angst zit zoveel vreugde en liefde en als je begrijpt en ervaart wat er gebeurd dan kan je geen angst meer hebben voor waar je bang voor was. 

Doordat ik dit heb mogen ervaren en mijn eigen weg heb gevonden door al die angsten en onzekerheden weet  en voel ik nu waar andere mensen tegen aan lopen. Ik ben niet meer bang voor al die energieën.  Door goed te luisteren en te voelen en de samenwerking met de engelen, goden en godinnen (mijn goddelijke zelf), kan ik mensen aanreiken wat ze nodig hebben om ergens doorheen te kunnen gaan. Ik breng mensen helderheid, vaak staan mensen bij mij in de buurt en komen dan ineens op ideeën of weten ineens weer iets dat ze vergeten waren dan zeg ik niet eens iets en ben alleen maar aanwezig.

Op mijn werk nu nog in de zorg voel ik enorm veel. Ik was niet bang voor wat ik voelde maar ik kon wat ik voelde niet zomaar uiten tegen iedereen, ik was bang voor de reactie van mensen zodra ik mezelf ging uiten.

Er bestaat vrije wil en aangezien mensen er niet zelf bewust voor kiezen om met mij te werken is het niet aan mij om alles dat ik voel te uiten. Al mijn gevoel hoopte zich op en moest naar buiten maar dat kon niet op mijn werkplek (jammer genoeg) Het beste besluit is dan ook dat ik heb besloten om helemaal te gaan voor mijn praktijk en te stoppen met de zorg. Ik kon niet meer anders dan deze keus maken. Deze keus bracht rust.

Ik heb nu een manier gevonden om al dat ik ben er te kunnen laten zijn. Ik kan mijn energie kwijt, ik heb een plek waar ik mijn energie kan delen en om in zo een gesprek als vandaag dan te merken dat ik zo sterk in mijn schoenen sta en volmondig kan zeggen dat ik niet meer bang ben dat is fantastisch en wat een ander dan denkt dat is voor de ander. Ik weet wat ik heb gedaan om zover te komen en me zo te voelen. Alles mag er zijn en iets dat je niet wilt heeft alleen maar een ander perspectief nodig om er toch te kunnen zijn. Soms is het maar een hele kleine verschuiving om te zien wat voor moois datgene dat je niet wilt hebben je laat zien.

Ondanks mijn keus ga ik mijn werk wel missen want ook daar zijn iedere dag weer cadeautjes, zoals vandaag het cadeau om bewust te worden dat de angst verdwenen is.


Zichtbaar zijn 09-01-22

Created with Sketch.

Wat houd dat nu eigenlijk in zichtbaar zijn. 
Ik ben er al jaren mee bezig om zichtbaar te zijn. Ik wilde gezien worden. Ik wilde klanten voor mijn toenmalige praktijk. Ik wilde dat mensen konden zien wat ik ze te brengen heb. Hiervoor moet je naar buiten treden dacht ik. Jezelf laten zien en horen en dan wordt je gezien.

Er zat ook angst op het naar voren treden, je moet dan uit je comfortzone gaan wordt er gezegd.Nu heb ik ervaren wat ik eigenlijk bedoelde met zichtbaar zijn. Ik wilde mezelf terug zien en herkennen in de buitenwereld. 

Ik voelde me een buitenstaander, voelde me niet erkent in wie ik was. Ben ook nooit echt erkend door mijn "vader" van jongs af aan.Echter het kind in mij dat mocht erkent worden. Maar dat moest ikzelf doen. Het kind is naar voren gekomen. 
Heeft laten voelen wat het nodig heeft nadat ik eerst volledige onzichtbaarheid heb gevoeld. Ik heb me vanuit die onzichtbaarheid een weg naar boven moeten vechten om gehoord en gezien te worden een gevecht zowel innerlijk als buiten me om gehoord te worden, om de hulp en ondersteuning te krijgen die er nodig was. 

Mijn spirituele zelf is hierin weer naar voren gekomen en eenmaal weer contact met mijn spirituele zelf werd het steeds minder vechten. Alles draaide om, ik kreeg hulp en ondersteuning en ik zag mezelf weer beetje bij beetje terug. Alle normen en waarden die ik had, had ik los gelaten en daarin ben ik mezelf verloren. Nu kwam het weer naar voren en sindsdien ben ik mezelf steeds meer gaan zien en herkennen in mensen en situaties die ik tegenkwam. Mijn reflectie was eerst helemaal weg maar nu is die reflectie er weer maar nu anders dan voorheen.

Mijn reflectie is veel duidelijker, passender en preciezer en directer. Ook wat ik voel wordt nu gereflecteerd. Wat ik altijd al in mezelf heb gezien en gevoeld zie ik nu ook terug in de buitenwereld. Gedachten die ik heb worden ook op vele manieren gereflecteerd in de buitenwereld. Dingen die ik gemist heb in de buitenwereld zijn er in eens. Ik zie ze ook en kan ze ook ontvangen. Ik ben mezelf aan het manifesteren. Ik voel me nu geen buitenstaander meer, ik ben echt onderdeel van wat er is. Ik durf te vertrouwen op mezelf en mijn manifestatie vermogen ongeacht waar het me ook gaat brengen. 

Mensen horen me, mensen zien me, mensen begrijpen me of staan op zijn minst open om me te ontvangen. Er wordt rekening met me gehouden. Er is ook positieve aandacht voor mij omdat ik dit allemaal ook aan mezelf schenk. Wat ik mezelf gun wordt me ook gegund. 

Hoe moeilijk het ook was ik ben zeer dankbaar voor wat er nu is ontstaan. En dan is dit nog maar het begin. Ik ben nu zichtbaar. Zichtbaar voor mezelf en daarmee ook voor anderen. Het kind in mij is opnieuw geboren. Het kon ook niet eerder. Nu is de tijd en niet alleen voor mij maar vele anderen worden nu ook geopend. Er zal een domino effect ontstaan. De bal die is al gaan rollen en zal niet meer stoppen. Het goddelijke kind in ons mag ontvangen worden en mag zich gaan ontwikkelen tot een volwassen creator waarin het kind leert om bewust te creëren en manifesteren zowel alleen als met anderen.

Ik weet nu dat je helemaal niet buiten je comfortzone hoeft te stappen. Je hoeft alleen maar jezelf te begrijpen en vanuit het juiste gezichtspunt iets te bekijken en jezelf lief te hebben in alles dat je bent. Je mag je ten alle tijden veilig voelen. 

Iedereen mag dit pad belopen zoals hij of zij dat graag wil ervaren maar door dit pad op deze manier te belopen weet ik ook dat het niet nodig is om zonder hulp hier doorheen te gaan. Uiteindelijk moet je het zelf doen en is het jou pad om te gaan echter een ander kan een licht schijnen op jou pad zodat je rustig op een helder of zacht verlicht pad mag lopen. Een pad waar je niet bij iedere kruising hoeft te twijfelen maar weet waar je op kan letten doordat er iemand een lichtje bij schijnt.Het pad dat we begaan is nieuw en onbekend maar dat wil niet zeggen dat het beangstigend moet zijn en donker. We kunnen er ook van genieten als je weet wat alles wat je tegenkomt werkelijk betekend. Als je leert wat jou zelf je aan wil geven dan kan je het met open armen ontvangen.

 

De Magie van woorden 03-01-22

Created with Sketch.

Taal is iets prachtigs. We hebben de mogelijkheid om ons uit te drukken via taal. Er is ook geluid. Vele verschillende geluiden en bewegingen om ons mee uit te drukken.  Als je een woord uit spreekt dan gebruik je ook geluid en je vertrekt je gezicht en sommige mensen gebruiken hun gehele lichaam als ze spreken. Dit alles samen maakt de communicatie completer. 

De beweging kan ook gedrag zijn dat je vertoont als je iets zegt of hebt gezegd. Sommige mensen zeggen ja op een vraag terwijl hun hoofd nee schud of iemand zegt dat hij/ zij dit gaat doen en doet dan iets anders. Dat zijn verwarrende signalen. Als iemand iets zegt dan mag je er vanuit gaan dat de signalen die degene afgeeft overeenkomen. Zo ook met de toon die iemand afgeeft bij wat deze zegt of doet. Als je een blijde boodschap geeft met een chagrijnige toon dan weten mensen ook vaak niet wat ze er nu mee aan moeten tenzij ze dit gewend zijn van een persoon en weten dat de persoon het eigenlijk niet zo bedoeld. Iemand kan dan wel willen communiceren op een bepaalde manier maar zend het niet juist uit waardoor er een reactie ontstaat die de uitzender verward.

Nu is dit nog wel te begrijpen. Ik laat dit in overdreven wijze zien hoe de communicatie in onszelf en met een ander verloopt.  Zodra je vanuit je ziel gaat leven vallen steeds subtielere dingen je op in je communicatie, dingen die niet overeenkomen met leven vanuit je ziel. De woordkeuze die je gebruikt zal ook anders worden. Sommige woorden kloppen gewoon niet meer. 

En dan nu waarom taal zo mooi is, waarom woorden zo mooi zijn. Woorden worden gegeven aan een ervaring. Een woord houd dus zoveel meer in dan alleen maar een leeg woord. Een woord is niet leeg. Een woord heeft zoveel in zich. Als je een woord echt gaat voelen met aandacht dan kan het zijn dat het woord opengaat en dat er een film ontstaat voor je geestesoog. Je gaat dan ervaren wat het woord inhoud. Super bijzonder. Je kan op vele manieren naar woorden kijken en je kan ze op vele manieren gebruiken en ervaren. 

Dit is voor iedereen anders en dat maakt ook dat communiceren soms zo moeizaam gaat. Met woorden kan je iemand licht maken en ophemelen maar je kan ook iemand ermee schaden en vastzetten als dit iets raakt in de ander. Niet alleen anderen maar ook jezelf. Een woord is een ervaring en 1 woord of een bepaalde toon waarmee het woord uit wordt gesproken kan dus een hele ervaring in een ander aanraken. Spreek vanuit je ziel en je zal precies de toon en de beweging etc gebruiken die afgestemd is op de ziel van de ander.

Een woord, een toon en een beweging komt voort uit een gevoel en gedachten die je hebt. Zorg voor heldere en zuivere gedachten, dat wil niet zeggen dat je niet boos mag worden of je grenzen aan mag geven, zolang als dat nog nodig is. Als je dat doet vanuit wat je voelt en denkt en zegt qua toon en taal en de juiste beweging erbij dan is er geen kracht voor nodig. Vaak komt dan alleen je gedachte al aan en zijn er weinig woorden voor nodig.

Natuurlijk is dit iets wat tijd nodig heeft om te oefenen en toe te staan en dat geeft ook niet maar wees bewust van wat je zelf naar buiten brengt en hoe. Corrigeer jezelf daarop, wees eerlijk naar jezelf maar vergeef jezelf ook en wees niet te streng of te kritisch op jezelf. Sta jezelf toe om te mogen leren, hou van jezelf. Geniet van wat woorden je kunnen brengen en ontvang ze met blijdschap. Geniet van het ervaren!


Verandering 29-12-21

Created with Sketch.

Verandering is leuk als het uit jezelf komt. Verandering die opgelegd wordt kan nogal eens rekenen op tegenstand. Jou ziel is continu in beweging, jou ziel is degene die door de beweging continu verandering veroorzaakt.

 Verandering in jou denken en zijn en daarmee ook in de buitenwereld. Als we ons verzetten tegen de verandering dan verzetten we ons tegen onze ziel. Je ego is standvastig. De enorme bewegelijkheid die je ziel heeft dat is hier op aarde moeilijk om volledig toe te staan. Ons lichaam is er nog niet toe in staat om zo snel mee te bewegen. Alles gaat hier trager en langzamer. 

In gedachten kunnen dingen snel gerealiseerd worden. Iets manifesteren hier op aarde dat kost tijd. 

Des te meer mensen vanuit hun ziel gaan leven des te sneller veranderingen zullen gaan. Persoonlijk zullen dingen snel gemanifesteerd kunnen worden. Sommige dingen vrijwel direct. Situaties kunnen ineens uit het niets ontstaan maar ook ineens uit het niets verdwijnen. Hoe snel dit gaat  heeft ook te maken met hoe bewust je bent van jezelf, van wie je werkelijk bent en in hoeverre je bewust bent van al jou, laten we het maar even paranormale skills noemen.

 Hoe snel veranderingen vanuit je ziel doorgevoerd kunnen worden dat hangt af van de mensen die je aanraakt met je ziel. In hoeverre staan de andere mensen hun ziel toe? Is er weerstand tegen de ziel? 

Des te bewuster je bent van wat jou ziel je brengt...van wie je bent, des te meer mensen je bereikt. Je wordt steeds helderder en transparanter en waar je ook gaat raak je mensen aan. Waar je ziel aanwezig is daar komt verandering aangezien een ziel beweging is. Wat voor beweging er ontstaat dat hangt af van de mensen waar je mee connect. Het enige dat vaststaat is dat er verandering zal zijn. 

Des te meer je je ziel toestaat in jou lichaam des te meer energie je lichaam krijgt om te verwerken. Als je je hoger bewustzijn gaat openen dan komt er veel informatie binnen. Je hersenen en je zenuwen moeten hieraan wennen. Het is leren om met deze grote hoeveelheid energie om te leren gaan om deze goed te kanaliseren. Zorgen dat de energie door kan stromen, zodat jezelf mee kan stromen op deze nieuwe energie stroom die er door je heen gaat.


De energie van het ongeboren kind 21-12-21

Created with Sketch.

Een kind ontstaat uit het DNA van de moeder en de vader. De energie die er is vanuit het kind tijdens de zwangerschap is een energie die ook onderdeel is van onszelf. Iets nieuws wat er in onszelf ontstaat door de gezamenlijke energie van vader en moeder.
Op het moment dat een zwangerschap niet goed gaat en het kindje overlijd dan is die energie nog steeds aanwezig.
Het is deel van jou of je nu vader bent of moeder bent. Wat je hebt ervaren, wat het ongeboren kindje je heeft gebracht of bewust heeft laten ervaren, dat is iets dat van jou is. We verliezen dit deel niet, we denken echter vaak dat het weg is weggegaan met het kind. Het is echter alleen bedolven onder veel verdriet dat we vaak niet willen voelen.

In 2005 is mijn dochter ter wereld gekomen na een zwangerschap van 22 weken.
Vanaf het moment dat ik zwanger was voelde het als heel veel blijdschap. Het hele gezin was blij. Na iedere echo gingen we iets lekkers kopen om te vieren dat we haar hadden gezien. Tegen de 20 weken zag ik mijn toekomstige dochter regelmatig in beelden of dromen. Ze vertelde me allerlei dingen. Net voordat de 20 weken echo was liet ze me zien dat ze afscheid van me nam, dit was letterlijk hartverscheurend. Ze liet zichzelf ook zien als een jongedame die in een rolstoel zat. Ze kon wel staan maar was zwak. Hierdoor kreeg ik het idee dat ze hartproblemen had in plaats van een handicap. Met de echo bleek dan ook dat haar hartje voor de helft ontwikkeld was en dan nog alleen de rechterhelft. Er werd ook een vruchtwaterpunctie gedaan en het bleek dat ze een chromosomenafwijking had die niet met het leven verenigbaar was. Heel vreemd omdat ze wel zo ontzettend levend voelde. Ik moest kiezen...of doorlopen met de zwangerschap totdat ze geboren werd of voor 24 weken de zwangerschap afbreken. Met 2 kleine kinderen en geen vooruitzicht, veel verdriet en niet weten hoe ik door kon lopen totdat ik 40 weken zwanger was hebben we gekozen om het af te breken. Gek genoeg de dag voor de bevalling was een hele mooie fijne dag met veel leven en blijdschap.
Na de bevalling heeft ze zich weer aan me laten zien. Ze was een klein meisje van een jaar of 4, 5 en ze danste altijd. In balletkleding en klassiek ballet. Altijd liet ze me zich dansend zien. Ze liet ook zien hoe ze het dood gaan had ervaren. Het overlijden in mijn buik en het geboren worden..uit mijn buik. 2 geboortes liet ze zien. Beide voelde als een bevrijding. Een bevrijding waarbij de kleuren uiteenspatte, veel vreugde en blijdschap. Regenbogen ontstonden. Frappant was dat na haar geboorte de mensen die op visite kwamen uit allerlei richtingen van het land, allemaal vertelde dat ze regenbogen hadden gezien onderweg.
Dat ze me dit liet zien gaf me vertrouwen in de moeilijke keus die we hadden gemaakt. Het was oké.
Na haar geboorte was er natuurlijk erg veel verdriet, niet wetende wat je met je leven verder moet. Ik had 2 jonge  kinderen en maakte op een gegeven moment heel bewust de keus dat ik wilde leven, niet leven was ook een optie maar altijd depressief blijven daar had ik niets aan en mijn kinderen ook niet. Ik vond dat ik  alles heel goed moest verwerken en natuurlijk wilde ik haar nooit vergeten. Ik vroeg me af waar ze was en ging op allerlei manieren op zoek om contact te maken met haar. Ze is een tijdje nog regelmatig al dansend bij me aanwezig geweest totdat dat niet meer zo was en het leven weer gewoon verder gaat. Ik heb veel gedaan in al die jaren op spiritueel gebied maar ik heb haar nooit meer  gezien of gevoeld. Tot nu ik bezig ben om vanuit de heelheid van mijn ziel te werken. Dat is wat ze me heeft laten ervaren. De heelheid van mijn zijn. De vreugde die er is, de blijdschap, de verwondering en de onvoorwaardelijke liefde, spontaan dansen gewoon het gevoel hebben te moeten dansen omdat alles zo mooi en fijn is (geen klassiek ballet)
Dat ben ik en dat deel heeft ze me laten ervaren en daar ben ik haar zeer dankbaar voor.  Vaak wordt gezegd bij kindjes die overlijden: hij/zij was te mooi om hier te zijn....Julia haar lichaampje was op dat moment niet met het leven verenigbaar. Haar geest was echter puur leven.
Nu voel ik me meer levend dan ooit in de energie die zij me heeft laten ervaren. Na 16 jaar heb ik haar gevonden, gewoon in mijzelf.

Gevoelig 06-12-21

Created with Sketch.

Door de jaren heen ben ik steeds gevoeliger geworden. Waar ik ook ga of sta ik voel en ervaar van alles. Niet dat ik continu bewust ben van alles wat ik voel. De vertaling van het gevoel komt meestal pas later als ik in rust ben en alles kan laten bezinken.
De laatste tijd is het regelmatiger dat ik vragen krijg over hoe je zo gevoelig wordt. Anderen mensen willen ook graag zo goed kunnen voelen.
Des te meer ik ga voelen des te lastiger het soms is om het te plaatsen of te begrijpen en dan ook naar het gevoel te handelen. Het kan soms erg verwarrend zijn en lastig ondanks dat het ook een voorrecht is en ik er erg dankbaar voor ben.

Zoveel voelen wil je niet in 1x kunnen, het is iets dat mag groeien. Je mag jezelf gaan leren begrijpen. Er is aandacht nodig voor jezelf en jou leven om op de juiste manier je gevoel te kunnen interpreteren. Het is fijn als iemand met ervaring in voelen je daarbij kan ondersteunen. Veel dingen die we voelen die zien we niet, het is het herkennen van het gevoel, het herkennen van jezelf.

Er gaat een wereld voor je open als je je gevoel ontwikkeld, er is zoveel om te gaan ervaren en wat je normaal ervaarde geeft een andere ervaring als je meer voelt.

Het voelen geeft je meer mogelijkheden, niet alleen het voelen maar ook de interpretatie van je gevoel en waar je wel of geen aandacht aan besteed.

Het gaat niet alleen om het voelen maar ook een afstemming met je denken en je spreken.
Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn t.o.v. jezelf maar ook naar buiten toe. Geen dingen meer hoeven verbergen voor jezelf en t.z.t. ook niet meer voor de ander...mits dit goed voelt.

We zijn ondertussen kampioen in emoties verbergen voor de buitenwereld, onze problemen houden we achter de voordeur. We houden voor de buitenwereld de schone schijn op maar daarmee doen we ook onszelf tekort en erkennen we niet wat er werkelijk gaande is.

Alleen al door te beslissen dat je open en eerlijk gaat zijn naar jezelf. Wat voel je nu werkelijk... Klopt wat je zegt ook met wat je voelt? Je bewust zijn op dat moment van wat voor gevoel er wil zijn en wat voor gevoel jij er wel of niet laat zijn. 

Alleen al door hier aandacht aan te besteden zal je je gevoel steeds meer erkennen en zal je gevoel dat steeds onderdrukt is steeds meer naar voren komen. Door je gevoel werkelijk te willen begrijpen en voelen erken je je gevoel. Iets wat erkent wordt heeft bestaansrecht. Dus geef jezelf en je gevoelens de liefdevolle aandacht die het verdiend. Oordeel niet over je gevoelens of oordeel wel en erken dat je oordeelt. Zodra je dingen erkent dan kan je het loslaten en veranderen.
We hoeven geen oordeel over onszelf te vellen. We zijn liefdevolle wezens vol met compassie en genade voor onszelf en de ander.


Free will 26-08-22 

Created with Sketch.

This morning I was talking to someone and we were talking about religion.The question to me was: how can you believe in God when I have no religion.

I told him that I had been a nurse since I was 16. That was when I started my education.

And because of the answer I gave him, I finally knew why being a nurse is also very important in my life.I have always thought that it is a very good profession for anyone to do.You learn so many things. About how you work together in a team. How you solve difficult things together as a team but also with doctors, specialists and physiotherapy etc. You learn to trust your own judgment and act on it. This makes you confident.

And today I found out why being a nurse was so important to me in knowing God.
God gave us all free will. And that free will must be respected.

As a nurse, you learn to respect the will of another.
As a nurse, you have to guide people through difficult moments in their lives. Some people believe in God and others don't believe in anything. Some people are kind, some people are aggressive.Some people make choices in their lives because of their faith. For example, some people are not allowed to have blood transfusions because of their faith. If a family who believes this is in the hospital and they have a small child who needs blood to survive and nothing more and they refuse because of their religion. As a nurse, your heart then cries because it's about the life of the little child and it's very important that you stay alive and can live your life as a person.

But it doesn't matter what happens to me, it doesn't matter what I think or feel. I have to respect the choice of the person in front of me. 

Of course we can give information and have all kinds of people talk to them, but in the end it is their own free will that we have to respect.

If a person is in tremendous pain mentally or physically due to an illness and cannot be cured and they want to end their life according to the rules of health care. As a nurse, you have to guide them through this process, no matter what you think about it. We must respect the free will of that person.

If there is someone who undergoes an abortion out of free will or because there is no other healthy choice then we should also accept that choice and act accordingly and guide that person during the event.

Through events like this one learns not to be so quick to judge because everyone makes choices that matter to them. Every person is different and every life is different. Every background is different. How can I judge that. Even though my own choices might be different. However, you never know until you are in their shoes and have to make yourself a sometimes impossible choice. 

As a nurse, you work with vulnerable people and you have to treat them with respect no matter what behavior they show you. There is always a reason why people behave a certain way and as a nurse you are there to see what a person needs help with so the right person can come in and help.

Sometimes it is very hard to be a nurse, you find yourself trying to respect everyone's wishes but the respect you get back from patients or family or the organization you work for is not there.

You can't be sick because people always need care. If the government needs money, they take it from health care. They think we could easily work harder with fewer people and work even harder. And we do that because people need care. And if you get sick yourself as a nurse and can't work anymore, nobody worries about you and another one just comes along.

As you see, with the Corona, the nurses were everyone's heroes at first and suddenly all the respect was gone. And we still have to respect the other person's opinion or choice and do our job with security.

As a nurse, you often forget that you have free will yourself.
You also have the right to a free will. But that is hard when you care so much about the people and your colleagues etc.

As a nurse you work so hard for everyone, you just do what needs to be done and when someone who needs your help and is grateful it gives a lot of satisfaction. Sometimes people can't say thank you but you see that they feel better after your care. You see that they are doing better, even if it is in small steps. People have setbacks and you help them through them and they learn how to be happy again or how to accept what happened to them. And as a nurse, you don't do it alone. You do it as a team and not only the team of nurses but also with psychologists and pastors and all kinds of therapists and with the kitchen that makes the food and with people who make sure that there are fun things to do during the day, like playing games and of course the people who clean and janitors and so on.

Everyone is important in the care of the patient and as a nurse you are in the middle of everyone who is in contact with the patient.

Every religion should be respected when you work as a nurse, every way of life should be respected as long as it does not endanger the health. The health of a person mentally and physically is what is important.

I myself think that spiritual health is also important and that is why I stopped working as a nurse and now work as a spiritual coach to guide people in their spiritual self. To know who they are as a unique person and see all their qualities and use them. To be healed by their own life energy and get in touch with their best self. I know God exists, but everyone will find God in their own way. No one needs to be forced into anything. God will show you what you need and if that's religion, that's okay. If not, it's okay too. God is there for everyone and everywhere to be reached. He sends angels or other persons to help you or sends you messages in nature, through magazines or even the media. Sometimes help doesn't come in the way you expect it, but most likely in the way that is best for you to understand at the time. 

I try to help people understand what their lives are showing them. We have to use our feelings in doing that. I help people feel what is there and many people don't want to feel it. Our feelings are a part of ourselves and should not be denied. 

Just show how you feel so someone can offer you help if needed. Express your feelings in any way you feel necessary to express them and talk about them, all feelings also the good ones.

It is time for nurses to get the respect they give to other people too. Nurses also need to be taken care of. If anyone should be respected it is nurses and of course all health care workers who work with patients.

It is a very beautiful profession and nurses should be given the space to give what they have. Giving attention and warmth to a person is very important. That someone feels understood is very important and that they are listened to.

It is time that is needed to listen to the patients and not just give the necessary physical care and administrative work and that is it.

Fortunately, I do see some change but it is very slow.

It's a wonderful profession and very fulfilling both for your own development and what you can do for another person and the growth and development that you support in doing so of another person.

I hope with writing this people can understand the work of a nurse better and are able to treat them with some more respect. I also hope that people are able to see that God is always there when we do our jobs as a nurse or healtcare worker making sure we respect the free will of others.