Modelinstructies voor herroeping

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Chella Sanders, Lorkstraat 13, 4621GN Bergen op Zoom, Nederland, [email protected], Telefon: 0031648420451) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeen komst.

Voor een overeenkomst voor de levering van diensten waarbij u niet verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: Het herroepingsrecht vervalt ook (tussentijds) wanneer wij de dienst volledig hebben geleverd.

Voor een overeenkomst inzake de levering van diensten waarbij u verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: het herroepingsrecht vervalt ook (voortijdig) met de volledige levering van de dienst indien u er voor het begin van de levering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de levering van de dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en u hebt bevestigd dat u ervan op de hoogte bent dat uw herroepingsrecht vervalt met de volledige vervulling van de overeenkomst door ons.

Voor een overeenkomst inzake de levering van diensten waarbij u verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: het herroepingsrecht vervalt ook (voortijdig) met de volledige levering van de dienst indien u er voor het begin van de levering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de levering van de dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en u hebt bevestigd dat u ervan op de hoogte bent dat uw herroepingsrecht vervalt met de volledige vervulling van de overeenkomst door ons.

Voor een overeenkomst voor de levering van diensten waarbij u niet verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: Het herroepingsrecht vervalt ook (tussentijds) wanneer wij de dienst volledig hebben geleverd.

Voor een overeenkomst voor de levering van diensten waarbij u niet verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: Het herroepingsrecht vervalt ook (tussentijds) wanneer wij de dienst volledig hebben geleverd.

Voor een overeenkomst inzake de levering van diensten waarbij u verplicht bent een prijs te betalen, geldt het volgende: het herroepingsrecht vervalt ook (voortijdig) met de volledige levering van de dienst indien u er voor het begin van de levering uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat wij met de levering van de dienst beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn en u hebt bevestigd dat u ervan op de hoogte bent dat uw herroepingsrecht vervalt met de volledige vervulling van de overeenkomst door ons.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Chella Sanders, Lorkstraat 13, Bergen op Zoom, Nederland, [email protected]

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.